Færder kommune inviterer til næringslivsfrokost den 1. februar med fokus på den nye kommuneplanen

Inngangspartiet til kommunestyresalen. Foto. - Klikk for stort bilde

Færder kommune, i samarbeid med Færder Næringsforening, inviterer særlig næringsdrivende, bedriftsledere og næringslivsinteresserte til en næringslivsfrokost i kommunestyresalen onsdag 1. februar kl. 07:30–09:30.

Temaet for dette møtet er kommuneplanens arealdel som er ute til høring akkurat nå med frist til 20. februar med å komme med kommentarer og innspill.

Vi skal få en grundig orientering fra kommuneplanleggeren, og du skal få komme med spørsmål og gi uttrykk for dine meninger.

Meld deg på her!

Det er plan – og bygningsloven som bestemmer at alle kommuner skal ha en kommuneplan

Om kommuneplanens arealdel heter det:

«…Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. ….» (plan- og bygningslovens § 11-5)

På dette møtet får du høre om hvilke større endringer planen innebærer og hva planen har å si for den fremtidige utviklingen av bl.a. arealer til næring, tjenesteyting, forretninger, fritids- og turistformål, sentrumsformål og boligbygging.

Vel møtt!

Sted: kommunestyresalen, Tinghaugveien 18
Tidspunkt: onsdag 1. februar kl. 07:30–09:30.