Kemnerfunksjonen statliggjøres fra 1. november

Skatteetatens logo. - Klikk for stort bilde  

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for kemneroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger kemner i Færder kommune. Alle spørsmål om skatt skal derfor til Skatteetaten.

Viktig å huske på 

  • Besøksavtale MÅ gjøres via skatteetaten.no – ingen mulighet for «drop-in».
  • Nærmeste kontorer - Tønsberg, statens park, Sandefjord, Skien og Drammen.
  • Post sendes Skatteetaten postboks 9200, Grønland, 0134 Oslo.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten 1. november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Bakgrunn

I statsbudsjettet for 2020 foreslo Regjeringen å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten med virkning i løpet av 2020. Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, forenkling for skattytere og en mer effektiv ressursbruk.

Overføringen innebærer at skatteinnkrevingen, føring av skatteregnskapet og arbeidsgiverkontrollen legges til Skatteetaten og koordineres med tilstøtende og til dels overlappende oppgaver i Skatteetaten. Siden 2014 er oppgaver og medarbeidere fra Statens innkrevingssentral, Tolletaten og NAV Innkreving overført til Skatteetaten. Med overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene, vil skatte- og avgiftsforvaltningen få en helhetlig og naturlig samling i én etat.

Mer informasjon på Skatteetatens nettsider