Kommunale gebyrer 2023

Renovasjonsbil. Foto. - Klikk for stort bilde Vesar

Vi lever i en usikker tid med høy prisstigning på både strøm, renter, drivstoff, varer og tjenester. Dette påvirker de kommunale gebyrene i stor grad. Økningen i 2023 er 30 % for en standardbolig, noe som er uvanlig mye.

De kommunale gebyrene i Færder kommune har vært forholdsvis stabile over tid. Fra 2018 til 2022 har kommunen hatt en økning i kommunale gebyrer på 932 kroner eller 7 % samlet over 4 år (1,75 % pr. år). Dette skyldes i stor grad lave renter de siste årene.

Årsaker til prisendring på de ulike områdene

Kommunale gebyrer - endringer fra 2022

Kommunale gebyrer 2023

Hva betaler vi for?

For at vi alle skal ha rent og trygt vann i springen og at avløp forsvinner uten å forurense omgivelsene våre, trengs det investeringer og vedlikehold av infrastrukturen. I Færder kommune er det et ledningsnett på ca. 730 km. Pr. 01.01.2022 utgjør dette 1 mrd. kr i bokført verdi. Nettet må fornyes og driftes for å opprettholde god nok kvalitet.

Selvkost - hvordan beregnes gebyrene?

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippene om selvkost. Dette betyr at kommunene ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster å levere tjenesten. Hvordan dette skal gjøres er fastsatt i et eget regelverk.

Inntekter fra kommunale gebyrer kan kun benyttes til å finansiere disse tjenestene og kan ikke benyttes på andre områder. Gebyrene beregnes på nytt hvert år og vedtas av kommunestyret sammen med kommunens budsjett i desember.

Målet er at inntekten skal være lik utgiften. Utgiftene består av lønn, kjøp av tjenester, renter og avskrivninger. Når året er omme, skal et eventuelt overskudd settes på en egen konto i regnskapet (fond). Disse pengene brukes senere år enten for å redusere en prisøkning eller for å dekke underskudd i selvkostordningen. Et overskudd eller underskudd må tilbakeføres i løpet av fem år. Selvkostfondet kan ikke brukes som finansiering av investeringer.

Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet kan leses på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-11-1731 (selvkostforskriften).

Hvorfor er det forskjeller mellom kommunene?

Det er forskjell på kommuner i forhold til investeringsnivå i ledningsnettet. Færder kommune prioriterer årlig oppgradering av sin infrastruktur med 106 millioner kroner. Dette skal gi god kvalitet på tjenestene ved at man har en sikker og trygg vannforsyning og liten grad av forurensning.

I gjennomsnitt er tjenestene billigere i store kommuner som er tett befolket, fordi det blir færre meter ledningsnett pr innbygger. I tillegg til dette, har de forskjellige kommunene ulike forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Færder kommune er en langstrakt kystkommune med fritidsboliger og hus spredt over flere øyer og har ca. 730 kilometer ledningsnett som skal vedlikeholdes. Dette tilsvarer veistrekningen fra Verdens Ende til Steinkjer.

Det vil også kunne være midlertidige prisforskjeller som følge av ulik bruk og avsetning til fond mellom kommunene de enkelte år. Dette vil imidlertid ikke utgjøre en permanent prisforskjell.

Mer informasjon gebyrene og fakturering av disse finner du her.