Kommunedirektørens forslag til kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2023-2026

Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2023-2026  behandles av kommunestyret den 14. desember 2022.

Her kan du se kommunedirektørens forslag til kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2023-2026   

Satsninger 2023-2026

Som følge av endringer i demografi og arbeidet med å nå målene angitt i kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått nye tiltak fra kommuneplanens handlingsdel innenfor samtlige sektorer:

 • Styrket basistilskudd til fastleger med 2,3 mill. kr
 • Styrket bemanning på Smidsrød helsehus
 • Nytt årsverk barnekoordinator ved Tjenestekontoret
 • Utvidet bruk av Gerica e-rom verktøy
 • Etablering av nytt bemannet botilbud på Gipø Vest
 • Etablering av nytt legekontor i Tjøme kommunehus
 • Etablering av nytt lavterskel hjelpetilbud for foreldre og barn
 • Flere digitale enheter til elever i Færder skolene
 • Midlertidig styrking av pedagogisk psykologisk tjeneste ett årsverk
 • Videreføring av gratis kjernetid SFO og gratis mat i SFO for førstetrinn
 • Etablering av midlertidig årsverk i barnehage for arbeid med flyktninger
 • Oppstart planlegging ny barnehage Vestskogen
 • Videreført satsning på spesialpedagoger i alle kommunens barnehager
 • Styrket beredskap ved anskaffelse av mobilt strømaggregat
 • Rehabilitering tilfluktsrom
 • Ytterligere kartlegging av kvikkleireområder i Færder
 • Videre arbeid med utvikling av Kaldnes Vest
 • Styrket bemanning på Kommuneutvikling
 • Stryket bemanning på Byggesaksavdelingen
 • Styrket bemanning ved Eiendomsforvaltningen
 • Mudring av Myrasundet
 • Styrket bemanning Drift og anlegg til forvaltning innen vann og avløp
 • Brannforebyggende tiltak i kommunale bygg
 • Investeringsbevilgning til klimaformål for oppfyllelse av mål fra klimaplanen
 • Ny tømmestasjon for båtseptikk
 • Etablering av flere lade-punkter for elbiler
 • Ny GPS geodata
 • Oppgradering Fjærholmen friområde parkering
 • Etablering nedgravd søppelanlegg Fjærholmen friområde
 • Etablering parkeringsplass Hella
 • Ferdigstille ny ungdomsskole på Tjøme
 • Etablering av boligordning «fra leie til eie»
 • Oppgradering hageavfallsmottak på Lofterød
 • Styrket bemanning digitaliseringsrådgiver
 • Styrket bemanning innkjøpsrådgiver
 • Nye digitale løsninger for innbyggere
 • Oppgradering av lagringskapasitet for IKT
 • Utskifting av gulv ved Tønsberg og Færder bibliotek

 Link til kommunedirektørens forslag til kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2023-2026