Lokalsamfunnet delte viktige erfaringer og kunnskap

25 av 80 deltakere som deltok i dialogmøtet "fra utenfor til innenfor".Færder kommune har stor tro på at vi lykkes bedre i å hjelpe innbyggerne gjennom å involvere lokalsamfunnet i større grad. Kommunen inviterte derfor bredt ut til et møte, der deltakerne kunne dele kunnskap og erfaringer om temaer knyttet til utenforskap og innenforskap. Ordfører Jon Sanness Andersen ønsket velkommen til dialogmøtet som rommet om lag 80 deltakere i et digitalt møte.

Erfaring- og kunnskapsdeling "på tvers"

I møtet var det representanter fra ungdom, ungdomsråd, elevråd, fritid, frivilligheten, trossamfunn, foreninger, politikere, næringsliv, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, hjelpetjenestene i kommunen som barnevern, PPT, forebyggende helsetjenester, psykisk helse og rus, RMU og NAV, politi, kompetansesentre som KoRus Sør, RVTS og kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, ansatte fra nabokommune, og ulike fagfolk og eksterne samarbeidsparter som vi er så avhengige av å ha en god dialog med.

Hva var bakgrunnen for dialogmøtet?

Anette Malme, SLT-koordinator og prosjektleder i prosjektet fra utenfor til innenfor, presenterte bakgrunn for prosjektet, og det handler om at handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme (PDF, 1004 kB) skal revideres lokalt. Med bakgrunn i en ny revidert nasjonal handlingsplan og et ønske om bred involvering av lokalsamfunnet gjennom en grundig kartlegging lokalt, ble det invitert inn til et dialogmøte som et kick-off til kartleggingen som skal gjennomføres av en prosjektgruppe som er tverrfaglig sammensatt. Prosjektet er forankret i styringsorgan som Politiråd og SLT styringsgruppe og gjennomføres som en HKH-kartlegging under veiledning av KoRus Sør og Mangfold- og radikaliseringskoordinator i Sørøst politidistrikt. Sentrale bakgrunnstall for Færder kommune fra oppvekstprofiler, oppvekstbarometer og ungdata ble lagt frem om tema som er relatert til utenforskap og innenforskap. Inkludering, forebygging av utenforskap, og å skape innenforskap er et felles samfunnsansvar. I dette arbeidet ønsker vi å samle alle de gode kreftene i lokalsamfunnet for sammen å finne ut hvordan vi best mulig kan få til dette i Færder. Presentasjonen til prosjektleder, Anette Malme, kan lastes ned her. (PDF, 4 MB)

Hurtig kartlegging og handling

Prosjektgruppen ønsker å benytte seg av metodikken HKH (Hurtig Kartlegging Handling) når de nå skal revidere handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme (PDF, 1004 kB). Metodikken bygger på å innhente informasjon som gir rask oversikt over sosiale- og/eller helsemessige problemområder eller problemgrupper, for deretter å tilrettelegge for rask innsats og hensiktsmessige tiltak. Prosjektgruppen vil få god støtte fra KoRus Sør. I dialogmøtet ga Rosanne Kristiansen og Hilde Jeanette Løberg fra KorRus Sør et innblikk i hva en HKH-kartlegging er. Last ned presentasjonen deres her. (PDF, 978 kB)

Færder kommune har god erfaring med gjennomføring av en HKH-kartlegging. I 2019 ble kartleggingsrapporten om «Beefing, voldsbruk og avtalte slåsskamper blant ungdom i Færder» (PDF, 3 MB) lansert. Tiltakene i denne handlingsplanen har vært styrende for valg og prioriteringer og det jobbes fortsatt systematisk med disse i Færder kommune.

Respekt, toleranse, og åpenhet for ulikheter

Mangfold- og radikaliseringskoordinator i Sørøst politidistrikt, Camilla Hålien Johansen, ga en introduksjon til hva radikalisering og voldelig ekstremisme er. Johansen jobber både forebyggende og behandlende i sin stilling. Hun peker på at radikalisering i seg selv ikke er noe negativt, men at radikalisering ofte er starten på prosessen til voldelig ekstremisme og dette må tas på alvor. Det er lite radikalisering i Norge, men prisen å betale når forebyggingen ikke lykkes (for eksempel Utøya), er så høy at det er viktig å prioritere arbeidet høyt.  Respekt, toleranse, og åpenhet for ulikheter er den beste sikringen vi har mot kriminalitet og krenkelser av menneskeverd og for å forebygge utenforskap formidlet Johansen. Presentasjonen til Camilla Hålien Johansen kan lastes ned her. (PDF, 140 kB)

Sterke følelser og sosial tilhørighet

Lars Lyster, RVTS ØST (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst), presenterte veier inn og veier ut knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme. Det er viktig å fange opp situasjonen tidlig nok, ikke vente å se. Sårbarhet gjør oss mottakelige for negativ påvirkning (men også positiv!) og derfor er det viktig at forebygging er tidlig på plass. Det handler ofte om sterke følelser og sosial tilhørighet. Veien inn kan være kort eller lang. Alle forløp er individuelle og vil variere. Det er viktig med kunnskap om veien inn for å kunne hjelpe dem ut. Det kan ligge makt i «skiftet» fra å være nederst på næringskjeden (for eksempel bli mobbet) til å være øverst (selv mobbe, være fryktet) føles godt. Lyster peker på at det er viktig å våge å se bak atferden, å uttrykke bekymring uten å støte bort, og når det unormale blir normalt er det viktig å drøfte og dele med andre! Presentasjonen til Lars Lyster kan lastes ned her. (PDF, 431 kB)

Besøk av foredragsholderne Gyrid Beck Solberg, Tom Nordlie og Nina Nakling

Etter pausen var det innlegg av Gyrid Beck Solberg, Tom Nordlie og Nina Nakling, som alle har kjent på utenforskap iblant. I dialog med Anette Malme formidlet de historier fra egne erfaringer om å kjenne på utenforskap og hvordan det oppleves å føle seg innafor.

Gyrid trakk frem eksempelet ved nedstengingen 12.03.20 da alle foredragene ble avlyst. «Det var ingen som hadde brukt for meg, ingen ville høre på meg». Gyrid er opptatt av grunnverdier som å være stolt og trygg for å føle seg innenfor. Tom fortalte: «jeg mistet jobben og kjente at ingen hadde brukt for det jeg kunne». Han fortalte om en følelse av tap av verdighet. «Vi kan ikke styre hva som skjer i livet, men kan styre hvordan vi takler det. Vi har behov for å tilhøre en gruppe. For unge som ikke hører til noe lag, så kan for eksempel radikale miljøer føles støttende». Tom er opptatt av å «Føle selvtillit. Mestringsfølelse gir selvtillit. Å være innafor gir selvtillit.» Nina fortalte om en opplevelse fra å være leder på en arbeidsplass med 20 ansatte: «Jeg var med, men var ikke med» Hun forteller at «følelsen av å være på innsiden er mye større og overveldende og større enn hvilket fora man er i.» Det som er viktig for Nina for å føle seg innafor er «Visshet om at jeg er sett, jeg er elsket, jeg har verdi – da klarer man å stå stødigere i orkan»; «Står du i betong, tåler du vinden».

Takk for stort engasjement

Det aller viktigste – selve dialogen – ble gjennomført i siste halvdel av møtet. Her ble det opprettet mindre grupper i ulike digitale grupperom, hvor deltakerne i prosjektgruppa fasiliterte dialog om ulike spørsmål prosjektgruppa ønsket svar på for å gi en retning i det videre kartleggingsarbeidet. Færder kommune takker for et enormt stort engasjement om det felles arbeidet som ble gjort gjennom denne dialogen i gruppene. Alt ble nedtegnet i digitale tavler som prosjektgruppa skal jobbe videre med å systematisere og analysere. Dette arbeidet vil danne grunnlaget for den videre kartleggingen som vil involvere flere nøkkelpersoner og informanter i lokalsamfunnet i det videre arbeidet. Senere i prosessen vil det inviteres til et avsluttende dialogmøte, og en endelig lansering av rapporten når den ferdigstilles til høsten.

25 av 80 deltakere som deltok i dialogmøtet "fra utenfor til innenfor"           

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde M. SchjervenVirksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven, avsluttet dialogmøtet med å takke for dagen og for det enorme engasjementet i vårt lokalsamfunn i Færder kommune. Hun påpekte den gode følelsen av å oppleve seg som en del av noe større - en del av et stort lag.

Takk til alle som deltok – takk til alle som bidro!