Offentlige legater i Færder kommune

Informasjon om offentlige legater i Færder kommune. Søknadsfristen er 15. november 2022.

De sammensluttede legater i Færder kommune

Legatets formål skal være å hjelpe vanskeligstilte/trengende i Færder kommune ved utdeling
av midler hvert år. Inntekt må dokumenteres.

Felleslegat II

Avkastningen deles ut til beste for ungdom under utdannelse og til allmennyttige formål. Mandatet tolkes/praktiseres av Færder legatstyre til å gjelde studenter på høyskole/universitetsnivå fra Færder kommune. Dokumentasjon på studieplass må vedlegges. Det må opplyses om studiets totale lengde og hvor langt man har kommet i studiet.

H.R. Olsens og hustrus legat

Avkastningen deles ut til formål av sosial og kulturell karakter som tilgodeser en større krets av personer innen Færder kommune. Mandatet tolkes/praktiseres av Færder legatstyre til å gjelde organisasjoner, foreninger, prosjekter etc. som har en positiv betydning i Færder kommune. Søknaden må beskrive og dokumentere formålet, organisasjonen og ansvarlige kontaktpersoner.

Marith Brænds stiftelse

Avkastningen deles ut for å tilgodese ungdom i Færder – fortrinnsvis fra Hvasser – som vil ta undervisning/utdannelse i seriøs sang og musikk. 

Søknad sendes til

Søknad om midler fra ovennevnte legater sendes til:

Legatstyret v/Økonomisjefen
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Eller på e-post med nødvendige vedlegg til regnskap@faerder.kommune.no

Søknaden må være mottatt senest 15. november 2022 for å bli vurdert.

Søknaden må angi personalia (navn, adresse, fødselsnummer), bankkonto, begrunnelse og aktuelt legat det søkes midler fra. Ved ev. utdannelse må oversikt over antall studieår totalt og antall gjennomførte studieår dokumenteres. 

Søknader blir ikke returnert, og avslagsbrev sendes ikke. Tildelte midler vil bli utbetalt i midten av desember.