Mangfold er en berikelse, den enkelte unik. Vi fremmer raushet, kreativitet og læringsglede!

Med dette mener vi at Brattås skole:
- har styrkefokus, og jobber systematisk med verdisynet i Smart oppvekst.
- ser hele barnet, legger til rette for sosial og faglig utvikling.
-  vektlegger relasjonskompetanse
- legger til grunn at alle er verdifulle for fellesskapet
- fra skoleåret 2019/ 2020 jobber systematisk nærværsfremmende/ forebyggende mtp skolevegring/ alvorlig skolefravær.
- til en hver tid vektlegger varierte undervisningsformer som fremmer dypere læring.