Retningslinjer for «Gul beredskap» ifht COVID-19-situasjonen på Føynland skole for foresatte

Skoleåret 2020-21 vil bli preget av Corona-situasjonen. Føynland skole vil så godt det lar seg gjøre forsøke å tilrettelegge for en så "vanlig" skoledag som mulig. Vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Dette betyr at gruppeinndelingen kan være mer "normal". Vi har delte trinnene på undervisningsrom / grupper slik at antall elever i hvert undervisningsrom skal ivareta føringene i veilederen. Elevtallet vårt gjør at fordelingen av elever pr undervisningsrom vil oppleves forholdsvis lik som før skolene ble stengt i vår. 

I SFO-tiden vil elevene organiseres trinnvis. Både i skoledagen og på SFO søker vi å begrense kontakten mellom elever på tvers av trinn. Likevel håper vi at elevene innenfor sitt trinn vil oppleve en mest mulig normalitet i skoledagen.

Skolebygningen er slik at hvert trinn har sin egen inngang og sone med undervisningsrom og toaletter. Elevene vil primært være i sin sone eller på uteområdet. Erfaringene fra i vår var at dette fungerte bra. Vi har for høsten plassert trinnene slik i bygget at vi enkelt skal kunne gjøre nødvendige endringer dersom "lyset" i trafikklysmodellen skulle skifte til rødt.  

Elevene vil få ordinær lengde på skoledagene. I friminuttene vil uteområdet vårt være delt i ulike soner slik at hvert trinn får sitt eget område. Vi vil ha en rullering på sonene, slik at alle trinn skal få glede av de aktivitetene som finnes på uteområdet vårt.

Skolen må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Håndvaske og renhold er fortsatt like viktig. Vi har også satt inn tiltak for å redusere risikoen for smitte mellom ansatte da sykdom blant de voksne fort vil få store konsekvenser for driften av skolen.

Det er viktig å minne om at de tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Foresatte forplikter seg til å holde seg oppdatert på gjeldende smittervernsregler, både nasjonalt og regionalt. Det anbefales å se til nettsidene til helsenorge.no samt udir.no for oppdatert informasjon. Følgende rutiner gjelder pr. dags dato og frem til ny informasjon foreligger:

Syke personer skal ikke være på skolen

  • Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.
  • Barn kan komme på skolen med snørr og sporadisk hoste etter luftveisinfeksjon så lenge allmenntilstanden er god og de er tilbake i normal form (ikke feber og man føler seg frisk)
  • Vi har fremdeles lav terskel for at både lærere/ansatte og elever holder seg hjemme hvis man føler seg uvel.
  • Hvis en person i husstanden føler seg uvel, men ikke er bekreftet smittet, skal eleven/den ansatte møte på skole/arbeid som normalt. Elever som ikke føler seg vel skal settes på eget rom, foresatte kontaktes umiddelbart og barnet skal hentes hjem. Barn som føler seg syke skal ikke ta offentlig transport.
  • Har man avklart at et barn har pollenallergi, kan barnet være på skolen.
  • Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO som normalt.
  • Hvis en elev er syk og har symptomer på Covid-19, halsvondt, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter, skal eleven kontakte fastlegen sin og ta en test. Eleven skal holdes hjemme inntil resultat av testen er mottatt.
  • Har elever/lærere/ansatte fått påvist Covid-19, vil fastlege vurderer videre prosedyre i samråd med kommunehelsetjenesten og rektor. Kohorter vil bli satt i karantene og områder stenges ned.

Friske personer skal møte/være på skolen som normalt

  • Personer som er friske skal møte på skolen og følge skolens timeplan. Å møte på skolen innebærer fortsatt tilpasninger, primært avstands- og hygienetiltak, men også hvilke medelever man kan være sammen med.
  • Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO som normalt.

Hvem som kan oppholde seg i skolebygget:

  • Foreldre som eventuelt følger barna til skolen leverer disse ved inngangen til trinnets sone.
  • Foresatte til nye 1. trinnselever som har behov for det, kan være med barna inn på skolen den første tiden. Det oppfordres allikevel til at dette begrenses så mye som mulig. Forsatte som oppholder seg i skolens lokaler må selv ta et aktivt ansvar i forhold til smittevern. Det vil så holde nødvendig avstand til andre og vaske hender / bruke håndsprit når man går inn i bygget. 
  • Den første tiden kan foresatte levere skiftetøy mm inne i garderoben, men det kan kun være 3 voksne inne i garderoben pr. gang, med 1 meters avstand. Max inne i ca 5 min. Dette må foresatte selv ta ansvar for. 
  • Alle som ikke tilhører Føynland skole og skal oppholde seg i bygget i mer enn 15 minutter, må skrives inn med navn, telefonnr og dato når de går inn i skolebygget. Dette i tilfellet det blir behov for smittesporing. Innskriving skjer ved henvendelse til administrasjonen. Bruk hovedinngangen mot Kalvetangveien.
  • Det vil bli utplassert egne stasjoner med antibac innenfor ved hovedinngang, personalinngang og SFO. 

Håndvask og antibac

  • Alle vasker hender/bruker antibac før de går til skolen og når de kommer inn i skolebygget på morgenen.
  • Alle vasker hender/bruker antibac før de spiser, etter toalettbesøk, ved synlig skitne hender, etter på ha pusset nesen eller hatt kontakt med dyr.
  • Alle vasker hender/bruker antibac før de går hjem.
  • Alle vasker hender/bruker antibac før fellesarealene tas i bruk og i etterkant.

Generelle interne prosedyrer på Føynland skole:

  • Det er økt rengjøring på hele Føynland skole. Fellesområder og toaletter rengjøres flere ganger hver dag.
  • Alle trinn har egne toaletter på skolen.
  • Det er lov til å spille fotball ol. innen sitt trinn.
  • Pulter og pc/Ipad rengjøres daglig av elevene.
  • Evt bytter mellom ulike grupper på trinnet gjennomføres etter helg.
  • Vi unngår håndhilsing og klemming på skolen.

Vi gleder oss til å ta imot barna til et nytt skoleår, og vil forsikre dere alle om at barn som trenger trøst og ekstra støtte i hverdagen selvfølgelig vil få det. Alle våre elever skal oppleve en trygg og god skolehverdag.