Svar på spørsmål fra storforeldremøte 15/4

Her finner dere svar på de spørsmålene som vi fikk på storforeldremøte 15/4.

Min sønn er bekymret i forhold til å ikke komme i klasse med sin beste venn. Kan man legge noe ønsker i forhold til dette?

 

Som dere sikkert skjønner er det mange hensyn å ta, men vi skal gjøre vårt aller beste for at ditt barn kommer i en gruppe der han/hun vil føle seg trygg.

Det blir viktig for både lærere og elever at alle elever kommer sammen med noen de er trygge på og har en vennskapsrelasjon til.

Det er lærerne og de andre voksne på trinnet som kjenner elevene og hvordan de fungerer i grupper med flere andre, som vil gjøre en helhetsvurdering når de setter sammen kontaktgrupper.

Dersom det er helt spesielle hensyn tas dette med kontaktlærer. Husk at alle på trinnet vil være sammen ved flere anledninger i løpet av skoleuka.

 

Hva er tenkt ift. trafikksikkerhet hvis alle elevene skal starte til samme tid kl 08.20?

 

Det er gang og sykkelstier inn til skolen fra flere retninger. Elevene bruker altså flere tilkomstveier. Avslipps-lommen «Kiss and ride» ved inngangen til skolen er stor og har god kapasitet. Vi har andre store skoler i kommunen som også har lik start og slutt-tid. Skolepatruljer (de eldste elevene) er diskutert som et tiltak.

Hva er årsaken til at 5.-7. på Vestskogen må til Herstad de første månedene etter sommerferien?

 

Vi samler 1.-4. + Solsikken på Vestskoegn skole. Da er det ikke plass til 5.-7. trinn der. Dette gjør vi for at trinnet skal bli kjent før vi flytter inn i nytt bygg. Vi gjør dette for å trygge både barn og voksne.

Hvordan er det med skogen, mht ""publikum-tilgang"" i skoletiden?

 

Det er ingen gjerder i ytterkant og slik sett kan folk gå gjennom skogen i skoletiden. Men store deler av skogen vil være dedikert til skolegård på dagtid. Barnehagen har brukt skogen på dagtid i flere år og det er ikke meldt som et problem. Når elevene er ute i skoletiden vil det være tilsyn av voksne.

Blir det noe sti/gangvei gjennom skogen fra gårdsveien ved aronsletta?

 

Følgende svar er gitt fra prosjektleder 3/5-21:

Det er allerede påbegynt ny gang- og sykkelvei fra skoletomta langs tidligere gruset gangvei gjennom Aronsletta til Skogstjerneveien.

Vil det bli satt opp nye bussruter for de barna som bor i Munkerekka/Ramberg? Blir langt å gå fra busstoppet nedenfor Kiwi/Amundrødveien og helt opp til Herstad skole.

 

Det blir satt opp egen skyss for de 14-16 elevene som bor i dette området og som skal til Herstad, ukene fram til innflytting. 

Det er ikke tilstrekkelig og forsvarlig for å starte 400 elever mitt et pandemien. Det bør avventes med og dermed viser at sikkerhet til barna ikke varetatt slik som forelderen jeg har forventet.

Skolen er ny og vi skal uansett flytte inn i løpet av høsten. Vi vil hele tiden følge de retningslinjene og tiltakene som gjelder til enhver tid. Sikkerheten til elever og ansatte vil bli ivaretatt på denne måten.

Hva med løsninger for kryssing av vei ift. barn som må krysse Kjernåsveien? Fint med gang- og sykkelvei langs selve hovedveien, men man må forvente at en del barn kommer til å måtte krysse veien ved f.eks. veikryss Linerleveien/ Kjernåsveien. I tillegg er det bilvei i store deler av Fuglevei-området. Er det lagt noen plan f.eks. for å gjenetablere skogsveier og de grønne lungene på Vestskogen som per i dag er ganske gjengrodd - men som kunne ha fungert ift. en tryggere skolevei.

 

Følgende svar er gitt fra prosjektleder 3/5-21:

I detaljprosjektering av gang- og sykkelveier langs Kjernåsveien legges det opp til gangfelt over veien fra sørsiden av Kjernåsveien til nordsiden av Kjernåsveien.
Gangfelt over Kjernåsveien skal være opphøyde iht. bestemmelser i reguleringsplanen.
Jeg er usikker på hvilke skogsveier og grønne lunger det refereres til i siste setning i punktet over, men dette prosjektet omhandler kun etablering gang- og sykkelveier iht. reguleringsplan 2016010, 2017008 og 2014004. Dersom det er spørsmål knyttet til andre områder utenfor reguleringsområdet må dette forespørres annen instans.

 

Vi synes det er flott hvordan dere løser det ifht tiden etter sommeren og frem til Labakken skole er klar for 1.til 6.trinn! MEN ser ikke hvordan elevene på 7.trinn blir best ivaretatt med denne løsningen. Da tenker vi på covid 19 situasjonen som har vært (utrygg tid med skole, hjemmeskole, isolering fra det sosiale) ,den siste tiden med fler lærebytter. Og i tillegg skal de først flyttes til Herstad en tid, kanskje et halvt år, for så flytte til Labakken skole og ikke lenge etter bli delt igjen for å gå på Teigar eller Borgheim U skole. Og alt dette da elevene er i en veldig sårbar tid I livet, puberteten/tenåringer.  Ønsker å høre tankene deres bak dette ifht å ivareta barnas beste!

 

Følgende informasjon er gitt ut mht gruppesammensetningen på alle trinn:

Som dere sikkert skjønner er det mange hensyn å ta, men vi skal gjøre vårt aller beste for at ditt barn kommer i en gruppe der han/hun vil føle seg trygg.

Det blir viktig for både lærere og elever at alle elever kommer sammen med noen de er trygge på og har en vennskapsrelasjon til.

Det er lærerne og de andre voksne på trinnet som kjenner elevene og hvordan de fungerer i grupper med flere andre, som vil gjøre en helhetsvurdering når de setter sammen kontaktgrupper. Dersom det er helt spesielle hensyn tas dette med kontaktlærer.

 

For neste års 7. trinn vil vi i tillegg til dette også ta hensyn til hvilke elever som skal til Borgheim og hvilke som skal til Teigar. Men det er viktig å si at vi ikke kommer til å lage rene Herstad og Vestskogen-grupper.

 

Er det avgjort hvor elevene fra Labakken skal videre på ungdomskole?

 

7. trinnselevene på Labakken skole skal per i dag til både Borgheim og Teigar.