Det ble i går bestemt at hele grunnskolen skal åpnes igjen fra uke 20. På Lindhøy skole starter elevene på  5.-7. trinn opp igjen onsdag 13. mai.

Å komme tilbake:

Elevene møter opp på skolen etter en lang periode med hjemmeskole. En periode med annerledeshet skal erstattes med størst mulig grad av normalitet innenfor de rammene som er satt av sentrale myndigheter. Vi gleder oss, og vi er spente på å få de eldste elevene tilbake! De fleste elevene har hatt det fint hjemme og hjemmeskole har fungert godt. Dere foresatte har gjort en fantastisk innsats med hjemmeskole! Ekspertgruppen som kom med anbefalinger om gjenåpningen trakk blant annet frem den betydningen det har for elevene å kunne tilhøre det sosiale fellesskapet på skolen. Nå nærmer dagen seg- vi skal være sammen igjen, selv om det blir på en annen måte- vi håper og tror vi det blir fint!

Noen elever vil av ulike årsaker fortsatt være hjemme noen dager eller i lengre perioder. Dersom elever er borte fra skolen skal foresatte som vanlig gi beskjed til lærer. Behov for tilpasninger av skolearbeidet for elever som blir hjemme avklares direkte med lærer.

Trygghet:

Det er viktig at disse ukene blir stabile, trygge og forutsigbare for elevene og foresatte.  Skoledagene og ukene skal være så normale som mulige. Lærerne på trinnene vil derfor være spesielt nøye med å gi god detaljert informasjon om hvordan ukene er lagt opp mht innhold og organisering. Alle trinn får planer for kommende uke før helgen. For oppstartsuken vil informasjonen fra trinnet komme mandag 11. mai.

Den jevne dialogen vil igjen være mellom foresatt og lærerne.  

 

Smittevern og renhold:

Skolen har brukt mye tid og ressurser på planleggingen av gjenåpningen, først for 1.-4. trinn og SFO og nå 5.-7. trinn. Ivaretakelse av smittevernsrutiner, renholdsrutiner kombinert med en forutsigbar struktur på dagen har vært hovedmålet vårt.  Til alle aktiviteter og overganger er det laget egne hygiene – og renholdstiltak. Alle kontaktgrupper får i tillegg en egen «bøtte» med alle nødvendige renholds- og hygieneartikler man trenger inne og på tur.

Vi kommer til å bruke en del tid på å øve på hygienerutiner og på nye måter å være sammen på. De eldste elevene vil kunne klare dette på en god måte. Vi skal fortsatt være nær elevene når de trenger det.

I Færder kommune og på Lindhøy skole er det i tillegg til anbefalinger fra FHI og Udir smittevernveiledere utarbeidet lokale retningslinjer. De ansatte skal ivareta både smitteverns- og renholdsrutiner gjennom skoledagen og tilpasser disse til organiseringen av dagen, for eksempel vil det være bruk av antibac og våtservietter ute og såpe og vann inne.

Det viktigste vi gjør er å vaske hendene!

 

Innhold og organisering:

 • Elevenes skoledag vil være fra kl 08.30-13.00 hver dag. Elevene får undervisning i 17 timer pr uke.
 • Elevene er inndelt i kontaktgrupper (kohorter), kontaktgruppene får en farge; gul, grønn og blå. Lærerne vil informere om tildelte oppmøtesteder for kontaktgruppene i ukebrevet/informasjon hjem mandag 11. mai. Veilederen anbefaler å bruke normen på 20 elever pr gruppe, men det er anledning til å justere antallet opp eller ned ifht normen dersom det er gode grunner for dette. På 6. og 7. trinn beholder vi kontaktlærergrupper som kohorter. Dette for å gi mest mulig stabilitet for elevene. Vi har gode romslige lokaler og elevene vil ha mye uteundervisning store deler av dagen. På 5. trinnet deler vi gruppen i tre kontaktgrupper (kohorter). Dette trinnet har flest elever.
 • I de første to ukene har vi lagt opp til en skoledag med rulleringen på undervisningsøkter ute og inne. Hovedhensikten med dette er å begrense antall elever inne i skolebygget og ute på tildelt uteområde til samme tid. Vi har nå god erfaring med dette fra tilbakeføringen av 1.-4. trinn.
 • Vi oppfordrer alle elever på 5.-7. trinn til å sykle, gå eller bli kjørt til skolen. Selv om elever som har innvilget skoleskyss har krav på dette, er det svært viktig både av smittevernhensyn og av hensyn til VKT sin kapasitet at færrest mulig tar buss.
 • Hver gruppe har «sin» vask og «sin» wc inne i nærheten av basen. Kontaktgruppene har faste garderobeplasser, noen samme sted, noen på et nytt sted. 
 • Alle trinn får tildelt et fast eget uteområde, og hver kontaktgruppe et fast eget oppmøtested. Elevene møter på oppmøtestedet på morgenen og samles der etter skoleslutt før de går, sykler, tar buss eller hentes på parkeringsplassen. Vi ber om at elevene møter presist kl 08.30 om morgenen, ikke tidligere. Elevene blandes som hovedregel ikke med andre trinn eller kontaktgrupper. Veilederen åpner for at to kontaktgrupper (kohorter) fra samme trinn kan være sammen, da fortrinnsvis i utetid.
 • Vi ber om at foresatte på mellomtrinnet ikke følger sine barn inn i skolegården dersom dette ikke er avtalt med kontaktlærer. Dersom dere skal følge ber vi om at en- metersregelen overholdes. 
 • Lærerne informerer om hvordan dere kan samarbeide med skolen om beskjeder og spørsmål.
 • Organiseringen av dagen vil redusere og regulere kontakten mellom barna. Hver dag er det inne- og uteaktiviteter, eller uteaktiviteter hele dagen. Elevene på 5.-7. trinn kan få beskjed om å møte opp på andre steder enn på skolen (for eksempel Ormeletbanen, Haugsjordet osv.). Det er aldri mere enn en kontaktgruppe inne pr trinn pr dag i de første to ukene.
 • Vi vi fordele flere rom fra skolens tilleggsarealer til trinnene etter hvert. Det er ikke planlagt for oppstart med spesialrom for mellomtrinns-elever de to første ukene.  
 • Elevene skal ha med seg egen matpakke og egen drikkeflaske med vann hver dag. Elevene tar ikke med pennal, og heller ikke div småting. Mobilen skal ligge avslått i skolesekken.
 • Vi ber om at elvene møter i rent tøy hver dag, dette ihht veilederen. 
 • Det vil bli gjennomført varslet brannøvelse i skoletiden i uke 21. Elevene vil bli godt forberedt på gjennomføring av brannøvelsen.  

Vi ber foresatte om å følge ekspertgruppens råd om å ikke sende barna til skolen ved tegn på sykdom (tidlig isolering av syke). Skolen kontakter foresatte hvis elever blir syke i løpet av skoledagen. Foresatte må da hente eleven så raskt som mulig. 

 

I tillegg til punktene over vil vi i skole være spesielt opptatt av å: 

 • Vaske hendene og lære gode rutiner for håndvask 
 • Nyse i papir eller armhule (vaske hender etterpå) 
 • Følge renholdsplanen og gjøre vurderinger for renhold for hver undervisningsøkt
 • Vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett/ pc som flere benytter 
 • Holde god avstand til hverandre 

Selv om vi har forsøkt å tenke gjennom alle situasjoner og eventualiteter tar vi høyde for at det vil bli behov for justeringer. Justeringer vil gjøres fortløpende og dere blir orientert der vi vurderer at det er nødvendig. 

 

Vi oppfordrer foresatte til å lese den reviderte smittevernveilederen fra Udir.:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

 

Med ønske om en god helg og til dere alle! 

Vi gleder oss til å se igjen elevene på 5.-7. trinn onsdag 13. mai!  

  

Vennlig hilsen ledelsen og personalet ved Lindhøy skole ved rektor Bente Marthinsen og FAU- leder Caspar Rieber- Mohn  

Smartklokker/mobilklokker blir stadig vanligere blant elevene. På Lindhøy skole regnes disse enhetene som mobile enheter på samme linje som private mobiltelefoner. Disse skal oppbevares avslått i sekken og skal ikke benyttes i skole- og SFO-tiden. Dette er kostbare enheter som anbefales å la ligge hjemme.

(Fra skolens hjemmeside januar 2019). 

Ordningen evalueres med FAU, SU og elevrådet høsthalvåret 2019.

Hilsen Rektor.