Informasjon fra Lindhøy skole om opplæring for elever som ikke kan møte på skolen

Klikk for stort bilde https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/

Vi vil strekke oss langt for å følge anbefalinger fra Udir.

Vi oppfordrer foresatte til å raskt ta kontakt med skolen dersom deres barn er hjemme på grunn av: 

· milde symptomer og sykdomsfølelse

· langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon

· nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe

I et nært samarbeid med dere og deres barn, vil vi forsøke å finne gode løsninger for opplæring hjemme.

 

Fra artikkelen:

 

Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen

Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke, og elever som er i karantene og isolasjon.

Skolen må ha god dialog med hjemmet og sørge for at elevene og foreldrene får informasjon om hvilken rett elevene har til opplæring hjemme. Det er viktig at elevene ikke kvier seg for å være hjemme slik at de møter på skolen selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Elevene har rett til opplæring

Dersom elevene ikke kan få opplæringen på skolen, har skolen plikt til å tilby opplæring på en annen måte slik at man sikrer at elevene i størst mulig grad får deltatt i opplæringen. Skolen må planlegge for denne situasjonen og sikre at elevene raskt får et opplæringstilbud. Elevene har plikt til å delta i opplæringen uansett om den foregår på skolen eller om eleven får opplæringen hjemme.

Det vil være ulike grunner til at eleven ikke kan møte på skolen. Dette avgjør om eleven har krav på opplæring hjemme og hvor raskt skolen må komme i gang med opplæringen. Skolen har plikt til å gi opplæring hjemme hvis elever har:

 

· milde symptomer og sykdomsfølelse

· langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon

· nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe (Hvis elevene har annet fravær av helsegrunner, gjelder de ordinære reglene. Se rundskriv Udir-6-2014).

Elever som er i karantene, i isolasjon eller har symptomer og sykdomsfølelse

Elever som er i karantene, i isolasjon eller har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ville normalt ha møtt på skolen, men må nå holde seg hjemme av smittevernhensyn.

Ved karantene og isolasjon må elevene ofte holde seg hjemme i 10 dager. Slikt fravær anses som langvarig, og eleven skal dermed ha opplæring hjemme. Når man vet om fraværet blir langvarig, bør skolene komme i gang med opplæringen så raskt som mulig. Vi anbefaler at skolen, så langt det er mulig, legger opp til at elevene følger planene for faget hjemmefra.

Dersom eleven må være hjemme under en uke på grunn av sykdom eller milde symptomer, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi opplæring hjemme. For elever som ikke kan komme på skolen på grunn av smittevern, anbefaler vi likevel at skolene legger til rett for at elevene kan gjøre noe skolearbeid. Hvis eleven må være hjemme en uke eller mer eller gjentatte ganger, vil fraværet regnes som langvarig, og elevene skal få opplæring hjemme.

Hvordan gjennomføre opplæring hjemme?

Skolene og lærerne står i en krevende situasjon med mye fravær både blant lærere og elever. Skolen må derfor organisere opplæringen slik den er hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold.

Opplæring hjemme kan gis i form av blant annet:

· hjemmeoppgaver

· opplæring via læringsplattformer

· kontakt med skolen via læringsplattformer eller telefon