Velkomment til foreldremøter på Lindhøy skole våren 2022!

På Lindhøy skole gjennomfører vi to foreldremøter hvert skoleår, et høst- og et vårmøte. Vårmøtene gjennomføres som fysiske møter på skolen før påske.

Lærerne på det enkelte trinn har ansvar for å gjennomføre møtene, og for å planlegge møtene i samarbeid med foreldrekontaktene på trinnet.

Møtene er ofte inndelt i tre økter:

- Informasjon v/ lærerne

- Informasjon (og valg) v/ foreldrekontaktene

- Fellestema til diskusjon i foreldregruppa

Når møtene planlegges har man mulighet til å velge tema fra skolens foreldremøteplan, fra rutinen «Fra eldst til yngst» (foreldreskole i Færder kommune) eller å selv velge et eget tema som er aktuelt for trinnet. Noen ganger vil også FAU ha forslag til fellestema for alle trinn.

På Lindhøy skole forventer vi at alle elever er representert med en foresatt på foreldremøter, og at foresatte som ikke kan delta gir beskjed til kontaktlærer om dette.

Vel møtt alle sammen!

Forskrift til Opplæringsloven

§ 20-3.Foreldresamarbeid i grunnskolen

Skolen  skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. Skolen skal i starten av kvart. Opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra.

 

Vennlig hilsen

Bente Marthinsen

Virksomhetsleder 

Lindhøy skole