Hva gjør en foreldrekontakt og hvem er FAU?

Foreldremedvirkning er et viktig og grunnleggende prinsipp i organiseringen av norsk skole.

Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på gruppe/alderstrinn nivå i de ulike klassene, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt.

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

Foreldrekontaktens viktigste oppgaver er å:

 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren. Lage en plan for aktiviteter og foreldremøter for hele skoleåret.
 • Gjennomgå årsplaner og lærestoff for neste halvår, sammen med lærerne. Ivareta informasjonsbehovet foreldrene har.
 • Holde kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i klassen.
 • Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole. Elevene kan inviteres med på noen av foreldremøtene.
 • Ha god kontakt med alle foreldrene og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser.
 • Ta kontakt med "nye" foreldre, det vil si foreldre til elever som begynner i løpet av skoleåret. Det bør være kontaktlærerens oppgave å informere foreldrekontakten om nye elever/foreldre.
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver.
 • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om - skriftlig eller muntlig - på foreldremøte.

Foreldrekontakten er medlem av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU):
FAU har som hovedoppgaver å:

 • Fremme fellesinteressene til foreldrene.
 • Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

Visste du at: FAU har et ressurssenter til sin disposisjon? 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et statlig oppnevnt organ. FUG er på mange måter et nasjonalt FAU med representanter fra grunnskoler i hele landet. En av FUG sine oppgaver er å være et service- og informasjonsorgan for FAUer og kommunale foreldreutvalg.

FUG utarbeider en rekke publikasjoner til bruk for foreldre og ansatte i skolen (disse kan lastes ned fra www.fug.no).

Last ned ABC for foreldrekontakter her: http://img2.custompublish.com/getfile.php/1092902.1542.seqwxvpxwf/ABC+for+foreldrekontakter_Bokmål.pdf?return=www.fug.no