Færder kommunes økonomiplan og budsjett 2020 - 2023

Klikk for stort bilde  

Kommunens økonomiplan og budsjett for 2020-2023 (PDF, 5 MB) ble vedtatt av kommunestyret 11. desember 2019.

Som følge av endringer i demografi og arbeidet med å nå målene angitt i kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått nye tiltak fra kommuneplanens handlingsdel innenfor samtlige sektorer:

 • Styrking med 5 plasser i kvalifiseringsprogrammet
 • Elektronisk søknadssystem for sosialhjelpsstønad
 • Styrking av mediebudsjett i Tønsberg og Færder bibliotek
 • Interkommunale samarbeider innen idrett og kultur
 • Styrking av årsverk i Hjemmetjenesten
 • Økt satsning på elektronisk medisineringsstøtte til hjemmeboende
 • Styrking av årsverk til dagsentertilbud
 • Styrking av årsverk til bemannede omsorgsboliger
 • Innføring av elektronisk journalpostsystem Gerica eRom
 • Styrking av årsverk til Bjønnesåsen Bo og behandlingssenter
 • Videreutdanning av lærere og nye lærer PC’er
 • Åpning av en ny barnehageavdeling
 • Styrke kommunale barnehager med ett årsverk tegnspråkpedagog
 • Videreført satsning på spesialpedagoger i alle kommunens barnehager
 • Styrking av PPT tjenesten med ett årsverk
 • Videreføring av gratisprinsippet i alle skoler og barnehager
 • Styrking av forebyggende helsetjenester barn og unge med 1,6 årsverk
 • Styrking av det kommunale barnevernet med 2 årsverk
 • Styrking av arbeid med klima med 0,5 årsverk
 • Styrkning av kommuneutvikling med 0,5 årsverk til planarbeider
 • Planlegging av offentlige arealer i Teie og Tjøme sentrum
 • Planlegge og rehabilitere Tjøme ungdomsskole
 • Planlegge og rehabilitere Wilhelmsenhallen
 • Bygging av skole og motorikkhall på Labakken
 • Oppgradering av brygger i Jensesund
 • Bygging av nye omsorgsboliger ved Gipø vest
 • Midler til regulering og planlegging av gang og sykkelvei fra Haug til Hulebak
 • Midler til regulering og planlegging av gang og sykkelvei Holtane – Gjervåg
 • Økt tilskudd til Gründerhuset for ansettelse av ett årsverk daglig leder

Endringer i kommunale avgifter/gebyrer for 2020

Kommunestyret vedtok 11. desember 2019 følgende kommunale avgifter/gebyrer. Avgiftene/gebyrene er gjeldende fra 01.01.2020. Se oversikten over gebyrer/kommunale avgifter på denne siden.