Informasjon til huseiere

KORT FORTALT

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber  kommunene om å bosette flyktninger.
  • Det er politikerne i Færder som avgjør hvor mange flyktninger som skal bosettes i vår kommune.
  • Flyktning- og integreringsteamet har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av bosetting for alle enslige voksne og barnefamilier i Færder. 

Om behov for bolig til flyktninger

Det er et stort behov for leiligheter eller boliger til flyktninger. Det skal bosettes 105 flyktninger i 2022 og vi trenger samarbeid med private huseiere for utleie av boliger. Det anses som viktig med spredt bosetting på hele øya slik at vi ikke får en oppsamling av noen flyktninger på et sted. Et godt boforhold ses på som en av de viktigste faktorene for å få til en vellykket integrering i lokalsamfunnet i Færder kommune.

Oppfølging fra kommunen og Nav

Ved avtalt bosetting får hver bosatt flyktning en egen kontaktperson/veileder ved Flyktning- og integreringsteamet (FINT) i Nav/Færder kommune. Vi formidler kontaktinformasjon og veileder både huseiere og leietakere i leieforhold. Vi gjennomgår husleiekontrakt sammen slik at ulike forventinger kan avklares og følges opp.

Vi gir økonomisk veiledning særlig med fokus på dette ved etablering/bosetting i kommunen. Flyktningene får økonomisk støtte til etablering av inventar og utstyr i boligen etter individuell vurdering og veiledning. Det følges opp at det blir bestilt innboforsikring.

FINT gir en skriftlig velkomstpakke «Velkommen Nøtterøy» som er oversatt til 7 forskjellige språk. Vi gjennomgår sortering av avfall og deler ut Vesar sin skriftlige brosjyre, oversatt til ukrainsk eller russisk.

Kommunal garanti for depositum

Færder kommune gir kommunal garanti for depositum eller depositum til flyktninger som bosettes. Hvilket husleienivå det ytes til garanti for depositum for flyktninger vil variere ut fra antall personer i familien. Veiledende sats for innvilgelse av kommunal garanti er kr. 7.000, så økes satsen med 1000 kr. pr familiemedlem etter dette. Det vil for eksempel si at en familie på 5 vil gi en veiledende sats på kr. 11.500, pluss strøm og internett. Ansatt ved FINT hjelper flyktning å søke slik at huseier kan tilbys garantien når husleiekontrakt er inngått.

Den kommunale garantien for depositum er ment som en reel hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet for å kunne skaffe seg leieforhold og en sikkerhet for husleier. Dersom leietaker ikke betaler husleie til tiden er det viktig at varsler og eventuelle krav foregår skriftlig. Dersom et varsel ikke fører fram kan huseier kreve ubetalt husleie med henvisning til kommunal garanti i rekommandert sending til kommunen. Da vil kommunen gjennomgå kravet med leietaker for godkjenning av krav (som ved garanti for depositum fra private banker). Ved uenighet om krav sendes saken til forliksrådet for endelig løsning.

Introduksjonsprogram og bostøtte

Alle voksne flyktninger som er bosatt etter avtale med kommunen (i alder mellom 18-55 år) vil har rett og plikt til å delta i kommunens introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere og flyktninger. Programmet har mål om arbeid eller ordinær utdanning. Innholdet i programmet skal være norsk språk, samfunnskunnskap og forberede for deltakelse i yrkeslivet. Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad. Deltakere i introduksjonsprogrammet vil også ha rett på bostøtte.

Gratis nettprogram om bolig for minoritetsspråklige

Det webbaserte kurset på «veiviseren» til Husbanken finner du her. For å få tilgang til kursene må du først opprette en bruker.

Skjema for registrering av bolig til Ukrainske flyktninger

Registrer bolig her

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt for mer informasjon dersom du er interessert i utleie:
Aili Samuelsen, telefon 91 56 42 97.

Nyttige nettsteder

Flyktning- og integreringsteamet
E-post

Adresse

Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy