Storsatsning i fysisk aktiv læring på barneskoler og SFO

Skulefoto Alle barneskoler og skolefritidsordninger (SFO) i Færder kommune har en storsatsning i fysisk aktiv læring i regi av  Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL).

Hva betyr fysisk aktiv læring (FAL)?

FAL er en undervisningsmetode som integrerer fysisk aktivitet og ulike typer bevegelser i undervisning med mål om å fremme læring. FAL praktiseres på ulike måter i fag, på tvers av fag og på ulike læringsarenaer. Eksempelvis kan FAL komme til syne gjennom praktiske samtalesirkler, lek- og stafettpregede aktiviteter med undervisningsmateriell og læringsmål eller dramatisering hvor hele kroppen er med i læringen.

Mer fysisk aktivitet av god kvalitet gir bedre fysisk og psykisk helse. Flere og flere enkeltstudier viser også at det er en positiv sammenheng mellom aktivitetsnivå og læringsutbytte i fag, sier Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst.

SFO på Brattås skole er et godt eksempel på hvordan FAL kan se ut i praksis. SFO-leder Espen Næss Lund forteller at de har brukt god tid på planlegging slik at FAL nå praktiseres:

  • FAL er planfestet to ganger i uken i den ukentlige aktivitetsplanen.  Gjennom kompetansehevingen vil vi skape mer bevissthet rundt FAL og kan dermed knytte det opp mot andre aktiviteter både inn og ute.
  • FAL er tatt inn i utviklingstid for SFO og ettermiddagsmøter gjennom året. Her er fokuset på temaene i de ulike modulene for å sikre kontinuitet i arbeidet vårt. Disse FAL-øktene er både teoretiske og praktiske.
  • Brattås SFO har tatt FAL inn i SFO-åpen høstferie, og koblet det inn i andre satsingsområder i både skole og SFO. Dette for å skape en sterkere helhet i barnas skolehverdag.

Kompetanseheving av ansatte

FAL skal være en del av SFO- og skolehverdagen. Lærerne i Færder kommune tar derfor videreutdanning i fysisk aktiv læring; 15 studiepoeng på masternivå ved senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) ved Høgskulen på Vestlandet. Assistenter og fagarbeidere får kompetanseheving tilpasset SFO med utgangspunkt i den nye nasjonale rammeplanen for skolefritidsordninger. 

Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) forklarer her hva kompetansehevingen innebærer for både ansatte og barna: