Lokale ordensregler og rutiner

Følgende ordensregler og rutiner er vedtatt i SU 28.11.17 gjeldende fra 07.12.17
 

Spesielle forhold ved Teigar ungdomsskole

 

Besøk utenfra

Av hensyn til elevenes sikkerhet skal ungdommer som ikke tilhører skolen registrere seg på kontoret med navn og årsak til besøket, før de eventuelt får tillatelse til å oppholde seg på skolens område i et begrenset tidsrom.

 

Ved sykdom

Elever som blir dårlige i løpet av skoledagen oppsøker kontaktlærer eller ledelsen. Foresatte kontaktes før eleven går hjem eller for henting.

 

Meldeplikt

Alle har et ansvar for å melde fra hvis en oppdager andre som blir plaget eller på annen måte lider overlast. Tilskuere til voldelige handlinger og mobbing regnes som medskyldige hvis de ikke forsøker å stoppe handlingene, eller melder fra til noen voksne som kan stoppe handlingene.

 

Snøballkasting

Tillates ikke mot andre. Skjer kun mot anvist punkt.

 

Husregler:

§ Elever kan oppholde seg i aula eller i det åpne området i egen avdeling før skolestart.

§ I friminutt skal alle ut, ved dårlig vær er det tillatt å oppholde seg i aulaområdet. Rektor bestemmer når det er dårlig vær.

§ Det er ikke tillatt å oppholde seg i kioskområdet ved hall, heller ikke i utendørs nedkjøring til hall.

§ Skating er tillatt i skoletiden under forutsetning av at det brukes hjelm. Tillatt skateområde er Teigarløperen nord, fra der idrettshallen slutter og nordover.

§ Klasserom forlates ryddig og med stoler satt opp for vask. Gjelder uansett tidspunkt på dagen.

 

Mobiltelefon

  • Mobiltelefon skal være lyd- og vibrasjonsløs i all undervisning og innendørs på skolen.
  • Mobiltelefon skal ikke i hallen eller garderober.
  • Mobiltelefon skal ligge i skapet eller i sekk i skoletiden.
  • Mobiltelefon skal kun brukes etter tillatelse fra lærer i timer.
  • All fotografering, filming og lydopptak er forbudt i henhold til norsk lov på skolen, skolens område og i skoletiden. Dette inkluderer også skoleturer som går ut over normal skoletid. Fotografering, filming og lydopptak kan kun skje etter tillatelse fra skolens ansatte.
  • Brudd på reglement om mobiltelefon kan føre til beslagleggelse.
  • Mobiltelefon og PC kan beslaglegges av skolen ved mistanke om brudd på norsk lov. Foreldre og politi blir kontaktet.
  • Mobiltelefon tas med til skolen på egent ansvar. Skolen vil ikke erstatte telefoner som blir borte eller blir skadet.