Årshjul for FAU Teigar ungdomsskole

Årshjulet er en oversikt over hva FAU skal foreta seg i løpet av året og skal fungere som en rettesnor for FAU. Årshjulet gjennomgås på første FAU møtet på høsten og skal bidra til at faste aktiviteter planlegges til riktig tid.

Andre aktiviteter i klassene og trinn fremkommer ikke nødvendigvis i årshjulet.

Se også vedtektene i FAU.

Vår

Presentasjon av FAU til nye foreldre for kommende 8. trinn (infomøte)
«Slik gjør vi det på Teigar»
Ansvarlig: FAU leder

September

Presentasjon FAU på allmøte / trinnmøte / foreldremøte i Aula
Klassens FAU representant presentere FAU på klassens foreldremøte
Ansvarlig: FAU leder / FAU rep.

Oktober / hele skoleåret

Natteravner.
Ansvarlig: FAU rep. alle trinn, klassekontaktene kan bidra.

Januar/Februar

Vinterkveld for alle trinn
Ansvarlig: FAU alle trinn. En kjernekomité velges.
Klassekontaktene kan bidra.

Mai/Juni

10. trinn avslutningsfest (Ball)
Ansvarlig: FAU 10.trinn
Klassekontaktene kan bidra.