Referat FAU møte, Teigar ungdomsskole 13.12.18

Tilstede: Gunnar Ekeid (8A), Lars Erik Svanekil (8B) Henrik Sundt (8D), Jan-Tore Dilling (9A), Svein Brattås (9B), Mona Bjørkavåg (vara 9C), Anita Elmer (9D), Anne-Lena N Bruun (10A), Anne Karin Ullebø (10B), Therese Johnsen (10C), Jostein Hesjedal (10D og referent).

Forfall: Jan Johansen (8C, Leder), Katarina Gundersen (10E), Stig Lund Johannesen (Rektor)

 

  1. Referat fra forrige møte ok.

 

  1. Vinterkveld.

Dato: 31.01.19. Foreldredrevet arrangement.

FAU danner festkomite. Klassekontakter hanker inn foreldre som trengs til arrangementet.

 

Jostein Hesjedal forfatter en SMS som sendes ut til alle foreldre med påminnelse om arrangement og at de er klare til å bidra denne dagen dersom det blir nødvendig. SMS kommer tidlig på nyåret.

Jostein Hesjedal bestiller skolen.

 

Avventer ytterligere planlegging i påvente av «oppskrift» forfattet av tidligere arrangører. Denne oppskriften er fremskaffet og lagt ved mailen med dette referatet.

 

  1. Natteravn

FAU er bedt om å undersøke og fremskaffe oversikt over interesserte foreldre til Natteravnvandring i Tønsberg.

Jostein kontakter leder for Natteravnene, og undersøker om ikke interesserte foreldre kan henvende seg direkte til de som organiserer dette.

Videre går det ut en SMS til alle foreldre med oppfordring om å melde seg til denne tjenesten.

 

  1. Høring om permisjonsreglement for Færderskolene.

Teigar FAU går for alternativ B, som gir alle elever 5 valgfrie dager til fravær, uavhengig av grunn.

 

  1. Rektor ba FAU vurdere om vi kan organisere bistand til å holde skolen åpen etter kl. 16:00 på gitte dager, da det er mange elever som ønsker å bruke skolens arealer også etter dette.

FAU er positive til, og støtter tiltak som gir elevene muligheter til å benytte skolen også etter skoletiden. Vi trenger likefult mer informasjon om hvordan dette er tenkt og hva et slikt oppdrag vil innebære.

Vi må ta opp dette på et møte hvor rektor er tilstede.

 

  1. Eventuelt

10. klasse ball/ fest:

Dette arrangementet må være gratis. Skolen har noen økonomiske midler til disposisjon.

FAU repr. og klassekontakter for 10. trinn danner festkomite. Møte om dette etter neste FAU møte.

Informasjonen fra rektor på forrige møte ang. undersøkelsen fra Spekter.

FAU ønsker å være en støttespiller for rektor og skolen. Vi ønsker at dette blir tatt opp på neste møte for ytterligere diskusjon.