Fremmedspråk

Alle elever skal på 8.-10.trinn enten ha fremmedspråk, arbeidslivsfag eller fordypning i engelsk eller norsk. Timerammen for fremmedspråk er 2 klokketimer per uke på alle trinn.

På 10. trinn kan eleven komme opp i muntlig eksamen i et av disse fagene.

Valget som tas, tas for 3 år. I løpet av første semester på 8. trinn har eleven i samråd med skolen og foresatte mulighet til omvalg. Når særlige hensyn tilsier det, kan skoleeier innvilge overgang på et senere tidspunkt. Eleven vurderes alltid etter kompetansemålene etter 10. trinn i faget.

Fremmedspråk og arbeidslivsfag/fordypning i engelsk er likestilte fag og derfor like krevende for elevene. Elevene skal ha standpunktkarakterer og kan trekkes ut til muntlig lokalt gitt eksamen etter 10. årstrinn.

Karakteren teller til inntak til videregående opplæring.

Skulle for få elever melde sin interesse for et fremmedspråk/arbeidslivsfag/fordypningsfag, kan dette medføre at det ikke vil bli gitt opplæring i faget. Er det svært mange elever som melder interesse for et fag, vil vi foreta loddtrekning, blant de som har meldt det som førsteprioritet. De som ikke blir trukket ut vil få sitt andrevalg oppfylt.

Teigar skole tilbyr 3 fremmedspråk: tysk, fransk og spansk.

 

Teigar har to alternativer til fremmedspråkene;

  1. Eleven kan velge fordypningsfag, såkalt språklig fordypning. Der tilbyr vi språklig fordypning i engelsk eller norsk. Fordypning i engelsk eller norsk tar utgangspunkt i den ordinære læreplanen for faget. Fordypning er dermed et supplement for elever som ønsker å utdype sin kompetanse i engelsk eller norsk i stedet for å begynne med et nytt fremmedspråk. Elevens kunnskapsnivå er utgangspunktet for undervisningen.
  2. Eleven kan velge arbeidslivsfag. Arbeidslivsfag er et sentralt fag for å bidra til at elevene får praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap. Faget skal bidra til at elevene deltar i verdiskaping gjennom å levere tjenester og produkter både internt på skolen og for eksterne oppdragsgivere. Faget skal gi elevene mulighet til å glede seg over å kunne skape noe. Arbeidslivsfag legger til rette for entreprenørskap i skolen og samarbeid med lokale bedrifter.

Språkfagene tysk/fransk/spansk

Oppbygningen av fagplanene i tysk, fransk og spansk er strukturert i hovedområder. Hovedområdet språkopplæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Kommunikasjon dreier seg om formidling av meninger gjennom fremmedspråket.

Hovedområdet språk, kultur og samfunn dekker sentrale emner knyttet til ulike sider ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur. Fagplanen peker på hvor viktig det er å heve elevenes språkkompetanse i et moderne samfunn. Sammen med engelsk er både fransk, spansk og tysk blant de mest brukte språkene i europeisk sammenheng.

Fremmedspråk som fellesfag i videregående skole

Alle elever i studieforberedende utdanningsprogram skal ha et fremmedspråk. Det er 5 studieforberedende utdanningsprogram; idrettsfag, kunst, design og arkitektur, studiespesialisering, musikk, dans og drama og medier og kommunikasjon. Elevene på studieforberedende utdanningsprogram kan enten fortsette med det fremmedspråket de hadde på ungdomsskolen eller begynne med et nytt språk.

Alternativ 1

Elever som har gjennomført nivå 1 (3 år i ungdomsskolen, for eksempel m/fransk) og fortsetter opplæring i samme språk, men på nivå 2. Eleven er ferdig med nivå 2 etter det andre året på videregående.

Alternativ 2

Elever som har gjennomført nivå 1 (3 år i ungdomsskolen, for eksempel m/fransk), men begynner med et nytt fremmedspråk (for eksempel spansk) i videregående. De må starte på nivå 1 og ta dette over 2 år.

Alternativ 3

Elever som har hatt arbeidslivsfag eller fordypningsfag i ungdomsskolen må begynne med fremmedspråk i videregående opplæring dersom de går studiespesialiserende program. De tar nivå 1 og 2 over 3 år på videregående.

Velger du yrkesfaglig utdanning er det ikke fremmedspråk.

 

Vennlig hilsen

Bjørn Andersen
Rådgiver, Teigar ungdomsskole