Mulige valgfag

Det er viktig at du nå leser gjennom de ulike tilbudene vi har og vurderer hva som er best for deg. Vi vet at enkelte valgfag er mer populære enn andre og da kan det skje at du ikke får oppfylt førsteønsket ditt. Hvis det er for få søkere til et valgfag vil vi ikke starte dette og søkere til dette faget vil da få 2./3. valg. Dersom du får andre/tredjevalg vil vi passe på at du neste år får førstevalget ditt.

Det vil fra neste skoleår være aldersblandede grupper i valgfag. Det betyr at vi «blander» 8., 9. og 10. trinn.

DESIGN OG REDESIGN

Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.

 

FYSISK AKTIVITET OG HELSE

Opplæringen i valgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til bedre helse og trivsel for den enkelte elev. Elevene skal kunne delta i varierte aktiviteter som er egnet til å motivere den enkelte. I valgfaget skal elevene få innsikt i betydningen av god balanse mellom energiinntak og energiforbruk. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap og evne til å vurdere kostholdsråd og anbefalinger som er knyttet til daglig fysisk aktivitet.

 

INNSATS FOR ANDRE

Opplæringen skal gjøre elevene i stand til å identifisere behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet. De skal også kunne bruke egne ressurser og kunnskaper til å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak som imøtekommer behovene. I dette arbeidet skal lokale behov bli ivaretatt samtidig som det skal bidra til å styrke elevenes tilhørighet i lokalsamfunnet. Faget skal gi elevene kunnskap om forutsetningene for frivillig arbeid og praktisk erfaring med å skape noe som kan ha verdi for andre. Kunnskap om etiske retningslinjer, kommunikasjon og samhandling inngår i faget. I arbeidet er det lagt til rette for at elevene kan oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør. Eget engasjement i faget skal bidra til at elevene utvikler en bevisst holdning til hvor viktig frivillig arbeid og sosial verdiskaping er.

I valgfaget skal elevene kartlegge behov i lokalsamfunnet. På bakgrunn av funnene skal elevene være med på å finne tiltak som bidrar til å dekke behovene, og deretter gjennomføre og vurdere tiltakene. I arbeidet skal elevene samhandle og kommunisere med ulike aktører på læringsarenaer i lokalsamfunnet og delta der aktiviteten skjer.

 

LEVENDE KULTURARV

Valgfaget omfatter arbeid med den kulturelle arven innen et utvalg av kunst, handverk, mat, arkitektur, kulturminner, muntlig fortelling, musikk eller lokalhistorie. Aktivitetene i faget skal være varierte og danne grunnlag for elevene sine undersøkinger, praktiske utprøvinger og framstillinger av ulike uttrykk og produkt. Arbeid med faget skal fremme samarbeid med lokalmiljøet, lokale aktører og kulturbærere.

Elevene skal gjennom utforsking og formidling av ulike tradisjoner få økt kunnskap om egen og andre sin kulturarv. Dette kan fremme motivasjonen hos elevene for læring, for tilhøring og gi økt personlig utvikling, kreativitet og skaperglede

 

MEDIER OG INFORMASJON

Valgfaget skal bidra til at elevene får erfaring med og innsikt i hvordan vi aktivt kan ta i bruk informasjonsteknologi i hverdagen. Faget skal styrke elevenes formidlingsferdigheter og gi kunnskap om lovverk knyttet til publisering. Å vurdere etiske problemstillinger og tenke kritisk er en del av faget. Ved at elevene får velge spesialisering innen ulike sider ved produksjonen skal valgfaget legge til rette for mestringsopplevelser og motivere for læring.

Elevene skal planlegge og produsere en nettbasert publikasjon der prosessen fra ide til ferdig produkt er ivaretatt. Innholdet som blir produsert kan ha fokus på aktiviteter som skjer i skolens og elevenes nærmiljø, slik at foresatte og andre målgrupper får innblikk i elevenes læringsarbeid og sosiale aktiviteter.

 

NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV

I valgfaget natur, miljø og friluftsliv deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv eller naturbruk som gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. De skal også lære å tolke tegn i naturen.

 

PRODUKSJON AV VARER OG TJENESTER

Gjennom praktisk arbeid skal elevene få grunnleggende erfaring med entreprenørskap, og de skal samarbeide om å etablere en bedrift som omfatter prosessen fra idé til ferdig produkt. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet er en del av opplæringa, der det er naturlig. Evne til samarbeid og kommunikasjon skal utvikles i praktisk samhandling med medelever og evt. andre aktører. Elevene skal øve opp evnen til kritisk tenking gjennom de valg de må ta for å gjøre ferdig en vare eller en tjeneste.

 

SAL OG SCENE

I arbeidet med valgfaget skal elevene gjennom praktiske prosesser skape og formidle ulike audiovisuelle eller sceniske uttrykk og produksjoner. I sceniske produksjoner kan elevene arbeide med musikal, teater, dans, standup, kabaret, performance, konsert, sirkus, revy og andre sceniske uttrykk. De kan også fordype seg innenfor et avgrenset område. I audiovisuelle produksjoner kan arbeidet omfatte alle former for lyd og musikk i samspill med ulike visuelle framstillinger som film, installasjoner og andre multimediaproduksjoner.

 

TEKNOLOGI I PRAKSIS

Valgfaget teknologi i praksis skal motivere elevene til å utvikle teknologiske produkt med utgangspunkt i lokale behov og problemstillinger. Prosessen fra idé til et ferdig produkt kan medvirke til skaperglede og mestringsopplevelse. Gjennom eget arbeid og i samarbeid med andre kan elevene utvikle ferdigheter og innsikt. Det innebærer å prøve ut egne talenter og muligheter på ulike steg i prosessen, vurdere prosesser og produkt og få tilbakemeldinger fra andre. Valgfaget handler om å planlegge, konstruere og framstille gjenstander og produkt med varierte materiale og teknologiske løsninger. Kunnskap om teknologiske produkt som blir brukte i dagliglivet, gir et godt grunnlag for å forbedre produkt og utvikle nye produkt.

PROGRAMMERING

Valgfaget programmering handler om å lage programkode, det vil si et sett med regler og uttrykk for å styre digitale enheter. I dette inngår prosessen fra å identifisere problemer og utforme mulige løsninger, til å lage kode som kan forstås av en datamaskin, systematisk feilsøke og forbedre denne koden, og dokumentere løsningen på en forståelig måte. Det omfatter alle nivåer fra å forutse og analysere hva et program skal gjøre, til å kjenne igjen mønstre, eksperimentere og evaluere mulige løsninger, og samarbeide med andre. Summen av disse ferdighetene kalles algoritmisk tankegang.