Startmøter

Når barneverntjenesten har besluttet å undersøke omsorgssituasjonen til et barn/ungdom, så skal det blant annet innhentes informasjon. Det gjøres fra de som er i kontakt med barnet/ungdommen i hverdagen slik at vi får en god oversikt over omsorgssituasjonen. Slik informasjon kan innhentes skriftlig eller muntlig.

Hva innebærer et startmøte?

Alle familier som er i kontakt med barneverntjenesten i Færder kommune, kan få tilbud om Startmøte i undersøkelsen. Målet med Startmøter er å skape større åpenhet om barneverntjenestens undersøkelse, skape ny og felles forståelse for situasjonen i familien og at man sammen kan gjøre en felles innsats overfor familien ut fra deres ønsker, erfaringer og ut fra barneverntjenestens vurderinger.

Hvem deltar i startmøtet?

Til et Startmøte blir familien og barneverntjenesten enige om hvem av offentlig og privat nettverk som skal inviteres og som kan ha viktig informasjon og viktig rolle videre i forhold til barnet/ungdommens omsorgssituasjon. Familien samtykker skriftlig til at relevant informasjon kan deles mellom møtedeltakerne i møtet.

Barnet/ungdommen blir invitert med på møtet. Dersom han/hun ikke ønsker å delta er det barneverntjenestens ansvar å bringe barnet/ungdommens stemme inn i møtet, og det gjennomføres samtaler med barnet/ungdommen i forkant av møtet.

Hvordan foregår et startmøte?

I et Startmøte får alle høre den samme informasjonen, man blir møtt på tanker, følelser og refleksjon, og man eier sin egen opplevelse. Dette gir grunnlag for undring og utforsking for å bedre forstå den andre. Startmøte bidrar til økt medansvar og medvirkning.

I et Startmøte leses bekymringsmeldingen, som er grunnlaget for undersøkelsen, og alle får si noe om hvordan de kjenner omsorgssituasjonen til barnet/ungdommen.

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Postadresse
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Fakturaadresse
Færder kommune
Barneverntjenesten
c/o 4human AS
Postboks 404
3101 Tønsberg