Slik søker du om hjelp i skolen

Slik gjør du hvis du er bekymret for om barnet ditt har spesielle behov:

  • Ta kontakt med skolen
  • Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
  • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan skolen og foreldre henvise til PPT
  • PPT undersøker hvilke behov eleven har, og gir veiledning og råd om hva eleven har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialundervisning, utarbeider vi en sakkyndig vurdering
  • Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning
  • Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes
  • Ønsker du å klage på vedtaket må du sende en klage til skolen som har fattet vedtaket

Skjemaer til utfylling:

Kontaktinformasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT

Send e-post

Telefon: 40 92 05 80