Hjemmeundervisning

Opplæringsloven gir foreldre rett til å undervise egne barn.

Foresatte til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske, religiøse eller livssynsmessige grunner. 

Krav og rettigheter

  • Det kreves ikke at du har formell pedagogisk kompetanse.
  • Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. 
  • Elever som mottar hjemmeundervisning har ikke rett til spesialundervisning.
  • Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell.
  • Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen.

Kommunen fører tilsyn

  • Kommunen ved rektor på nærskolen, fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene, og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver.
  • Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole.

Starte hjemmeundervisning 

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning.

Undervisning av andres barn er skolevirksomhet

Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom du underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.