Råd og regler i Færder kommune

Her kan du se en samlet oversikt over hva som er gjeldende råd og regler i Færder kommune akkurat nå. Oversikten er oppdatert 10. juni 2021.

Færder kommune følger nasjonale råd og regler, men har innført lokal forskrift vedrørende munnbind. Les forskriften her (PDF, 127 kB). Forskriften gjelder til og med 16. juni.

Klikk på temaet du ønsker informasjon om.

Arbeidsplasser/hjemmekontor
Arrangementer
Barnehager
Besøk i hjemmet/sosial kontakt
Besøk i institusjoner
Butikker
Idretts- og fritidsaktiviteter
Plikt til å bruke munnbind
Reiser
Restauranter, kafeer, barer og hoteller
Russefeiring
Skoler
Kommunale tjenestetilbud

Arbeidsplasser/hjemmekontor

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. 

Arrangementer

Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Krav til gjennomføring av arrangement

 • Innendørs tillates 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser.
 • Innendørs tillates 200 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 • 100 personer på idretts- og kulturarrangementer for personer under 20 år som tilhører samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere fra forskjellige kommuner, der alle er under 20 år og deltar fast på en organisert trening eller øving i samme kommune.

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Sitteplassene må ha 1 meters avstand.

 • Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene
 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
 • Det er i tillegg krav om en meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. 

Se mer om arrangement og sammenkomster her (helsenorge.no)

Ved arrangementer må arrangør følge regler for antall deltagere og avstand. Besøk fhi.no for mer informasjon om dette.

Barnehager

Barnehagene i Færder kommune er på gult nivå.

 • Ingen syke skal møte i barnehagen. Det er utrolig viktig at dette overholdes og at foresatte selv tar initiativ til testing ved mistanke om COVID 19.
 • Hele avdelinger regnes som en kohort. 
 • God hygiene i form av håndvask, vask av leker og utstyr og ikke dele mat og drikke. 
 • Økt bruk av utetid anbefales, altså mer utelek.
 • Avstandskrav overholdes så langt som mulig, unngå klemming og håndhilsning, men barn trenger også nærhet, omsorg og veiledning.
 • Unngå bruk av offentlig transport så langt råd er.  
 • Antall nærkontakter holdes så lavt som mulig, men to kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av dagene og en bør etterstrebe ulike uteområder for kohorter som ikke samarbeider. ​​​
 • Barnehagene går tilbake til vanlig åpningstid.
 • Foresatte bruker munnbind samt spriter hender ved levering og henting. For å unngå trengsel i garderober vil barnehagene så langt råd er organisere levering og henting ute. Dersom barnet skal leveres i garderoben, skal kun få foreldre være inne om gangen.  Følg med på den enkeltes barnehages rutiner.
 • Det vil ikke bli matservering i de kommunale barnehagene resten av dette barnehageåret. Frukt og melk servereres i alle kommunale barnehager fra 1. mai. Kostpenger reguleres deretter. I de private barnehagene kan mat løses ulikt.
 • Barnehager og skoler er godt i gang med alternative opplegg for at skolestarterne skal få en så god overgang til skolen som mulig.

Les mer om trafikklysmodellen for barnehagene på udir.no.

Besøk i hjemmet /sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 10 gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Se mer om sosial kontakt og sammenkomster her.

Besøk i institusjoner

Syke og eldre er sårbare for smitte av koronaviruset. Det er viktig at særlig sårbare beboere ikke skal utsettes for unødig smitterisiko, samtidig som det skal legges til rette for at beboere og deres pårørendes behov for samvær med sine nærmeste. Med denne bakgrunn legger vi til rette for besøk til beboere i institusjonene i Færder, men med retningslinjer for besøk. Vi ber besøkende sette seg inn i og respektere smittevernråd og retningslinjer. Besøk vil kunne gjennomføres i beboers rom. Klikk her for mer informasjon.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Idrett- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
 • Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Mer informasjon om smittevern for idrett finner du i den nasjonale veilederen smittevern for idrett (covid-19).

Plikt til å bruke munnbind

I Færder kommune innføres lokal forskrift om bruk av munnbind fra 23. april. 

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i alle offentlige lokaler og andre typer fellesområder innendørs, herunder i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serveringssteder i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til bruk av munnbind gjelder heller ikke for utøvere av organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge (opp til 20 år).
 • Munnbind skal tas på før en går inn på steder nevnt i første ledd, og ikke tas av før en er ute.
 • Det anbefales på det sterkeste at en bruker munnbind også utendørs der det kan dannes køer og opphoping av mennesker, herunder i køer utenfor serveringssteder, taxikø o.l. der en-meters regelen ikke kan overholdes.

Den lokale forskriften gjelder til og med 16. juni.

Les hele forskriften her. (PDF, 127 kB)

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

Serveringssteder

 • Skjenkestopp kl. 24.00.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Russefeiring

Generelle råd for russetiden:

 • Ta en gratis test og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene.
 • Hold god avstand til andre (minst 1 meter).
 • Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte. Bruk håndsprit før du deler ut russekort.
 • Ikke del flaske med andre.
 • Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.
 • Alle må begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning. For å ikke ha for mange nærkontakter, kan det være lurt å danne mindre, faste grupper som er sammen. For eksempel kan de som har buss sammen være en gruppe, eller de som er sammen ellers. Ta likevel hensyn slik at ingen blir alene.
 • Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.
 • Last gjerne ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte:

Les om råd for russearrangementer.

Skoler

Gult nivå vil si:

 • Ingen syke skal møte på skolen. Det er utrolig viktig at dette overholdes og at foresatte selv tar initiativ til testing ved mistanke om covid-19.
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort. På SFO deles elevene inn etter trinn.
 • God hygiene i form av håndvask, vask av leker og utstyr og ikke dele mat og drikke. På skolen skal også deling av utstyr begrenses.
 • Økt bruk av utetid anbefales, altså mer utelek og mer undervisning utendørs.
 • Avstandskrav overholdes så langt som mulig, unngå klemming og håndhilsning, men barn trenger også nærhet, omsorg og veiledning.
 • Unngå bruk av offentlig transport så langt råd er. Vi går en fin vår i møte. Skolebarn oppfordres til å gå eller sykle til skolen. (Sykkel fra den alder FAU og skolen er enige om)
 • Antall nærkontakter holdes så lavt som mulig, men to kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av dagene og en bør etterstrebe ulike uteområder for kohorter som ikke samarbeider på barneskolen. På ungdomstrinnet bør tilsyn i pauser forsterkes. Unngå trengsel og store samlinger. Foreldre oppfordres til å bruke munnbind ved levering og henting på SFO.

Spesielt for barnetrinnet på skolen:

 • SFO vil ha normal åpningstid.
 • Barna har med seg matpakke som de kan spise på SFO inntil videre. Kostpenger reguleres deretter.
 • Foreldre som leverer og henter bes holde seg utendørs og gjerne bruke munnbind, slik voksne på skolen også kan gjøre i møte med hverandre, som på arbeidsrom og personalrom.
 • Det vil ikke være bruk av munnbind i møte med elever.
 • Barneskoler og ungdomsskoler er i gang med å sikre at overgang fra barneskole til ungdomsskole blir så god som mulig for 7.trinnselevene.

Spesielt for ungdomstrinnet:

 • For å kunne gjennomføre språkfag og valgfag, vil det fortsatt bli innslag av digital undervisning eller periodelæring.
 • Det vil bli lagt opp til at pauser foregår utendørs. Det er fint om foreldre forsterker betydningen av å gå ut i friminutt og å holde avstand til hverandre.

Les mer om trafikklysmodellen for skolene på udir.no.

Kommunale tjenestetilbud

Korona: Åpningstider av kommunale tjenester og tilbud

Fant du ikke det du lurte på?

Om du ikke fant det du lurte på, så anbefaler vi deg å besøke vår samlesideSamlesiden oppdateres med informasjon og oppdateringer om koronaviruset.

Besøk gjerne også Folkehelseinstituttets nettside og helsenorge.no.

Dersom du ikke finner svar på nettsidene kan du ringe informasjonstelefonen til Helsedirektoratet:
815 55 015. Du kan også bruke chatboten som du finner nederst på denne siden.