Råd og regler i Færder kommune

Her kan du se en samlet oversikt over hva som er gjeldende råd og regler i Færder kommune akkurat nå. Færder kommune vil forholde seg til smittevernstiltakene i regjeringens gjenåpningsplan trinn 3. Oversikten er oppdatert 12. juli 2021.

Klikk på temaet du ønsker informasjon om.

Arbeidsplasser/hjemmekontor
Arrangementer
Barnehager
Besøk i hjemmet/sosial kontakt
Besøk i institusjoner
Butikker
Generelle smittevernråd
Idretts- og fritidsaktiviteter
Munnbind
Reiser
Restauranter, kafeer, barer og hoteller
Skoler
Smittestopp-appen
Kommunale tjenestetilbud

Arbeidsplasser/hjemmekontor

 • Generelle smitteverntiltak
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttende i risikogrupper.

Arrangementer

Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Ved gjennomføring av arrangementer og sammenkomster på offentlig sted er det blant annet satt krav til at alle skal holde én meters avstand. 

Arrangementer på offentlig sted har forskjellige krav om antall deltakere tilstede, etter hvilket arrangement det er:

 • Arrangement med koronasertifikat
 • Arrangement uten koronasertifikat
 • Privat sammenkomst på offentlig sted

Se mer om reglene for arrangement og sosiale sammenkomster her.

Alle arrangører bør gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for å vurdere om arrangementet kan gjennomføres på en smittevernforsvarlig måte.

Arrangørene må selv ta stilling til om det er forsvarlig å gjennomføre arrangement. Det er viktig at sommerskoler og lignende arrangementer deler deltakere inn i kohorter. Dette for å begrense et eventuelt smitteutbrudd.

Arrangører kan få veiledning av miljørettet helsevern til å gjennomføre ROS-analyser av sine arrangement. Henvendelser kan rettes til: arrangementer@faerder.kommune.no

Barnehager

Barnehagene i Færder kommune er på gult nivå.

 • Ingen syke skal møte i barnehagen. Det er utrolig viktig at dette overholdes og at foresatte selv tar initiativ til testing ved mistanke om covid-19.
 • Hele avdelinger regnes som en kohort. 
 • God hygiene i form av håndvask, vask av leker og utstyr og ikke dele mat og drikke. 
 • Økt bruk av utetid anbefales, altså mer utelek.
 • Avstandskrav overholdes så langt som mulig, unngå klemming og håndhilsning, men barn trenger også nærhet, omsorg og veiledning.
 • Unngå bruk av offentlig transport så langt råd er.  
 • Antall nærkontakter holdes så lavt som mulig, men to kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av dagene og en bør etterstrebe ulike uteområder for kohorter som ikke samarbeider. ​​​
 • Barnehagene går tilbake til vanlig åpningstid.
 • Foresatte oppfordres til å bruke munnbind samt spriter hender ved levering og henting. For å unngå trengsel i garderober vil barnehagene så langt råd er organisere levering og henting ute. Dersom barnet skal leveres i garderoben, skal kun få foreldre være inne om gangen.  Følg med på den enkeltes barnehages rutiner.
 • Det vil ikke bli matservering i de kommunale barnehagene resten av dette barnehageåret. Frukt og melk serveres i alle kommunale barnehager fra 1. mai. Kostpenger reguleres deretter. I de private barnehagene kan mat løses ulikt.
 • Barnehager og skoler er godt i gang med alternative opplegg for at skolestarterne skal få en så god overgang til skolen som mulig.

Les mer om trafikklysmodellen for barnehagene på udir.no.

Besøk i hjemmet /sosial kontakt

 • Oppfordring om å møtes utendørs gjelder fortsatt.
 • Ved besøk hjemme oppfordres det til å ikke ha flere enn 20 gjester.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan likevel ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Besøk i institusjoner

Syke og eldre er sårbare for smitte av koronaviruset. Det er viktig at særlig sårbare beboere ikke skal utsettes for unødig smitterisiko, samtidig som det skal legges til rette for at beboere og deres pårørendes behov for samvær med sine nærmeste. Med denne bakgrunn legger vi til rette for besøk til beboere i institusjonene i Færder, men med retningslinjer for besøk. Vi ber besøkende sette seg inn i og respektere smittevernråd og retningslinjer. Besøk vil kunne gjennomføres i beboers rom. Klikk her for mer informasjon.

Butikker

Kommuneoverlegen anbefaler at butikker, serveringssteder og offentlige rom fortsatt stiller krav til publikum om bruk av munnbind, i tillegg til å holde minst en meter avstand.

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Generelle smittevernråd

Idrett- og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Følgende retningslinjer er gjeldende for aktiviteter for voksne, barn og unge av lengre varighet:

 • Med aktiviteter av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. 
 • Arrangør er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende smitteverntiltak både nasjonalt og lokalt og se til at disse følges under aktiviteten.
 • Det anbefales å begrense totalt antall deltakere til inntil 300.
 • Anbefalt gruppestørrelse er omtrent 40 personer. I situasjoner med høyt smittepress bør man vurdere å redusere gruppestørrelsen.
 • Gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltagerne gjennom hele aktiviteten, og blanding av grupper bør begrenses. Gruppene bør også ha de samme lederne gjennom perioden. Gruppene bør spise, sove og ha aktiviteter som krever tett kontakt, hver for seg.
 • Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet aktiviteten utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.
 • Det må foreligge en plan for håndtering av deltakere som blir syke eller som må i karantene. Dette innebærer å ha tilgjengelige fasiliteter for isolasjon/karantene og rutiner for hjemreise.
 • Det bør i forkant av aktiviteten gjøres en risikovurdering, se verktøy for risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern under.
 • I kommuner med høyt smittepress, eller hvis mange deltakere kommer fra kommuner med høyt smittepress, bør man vurdere risikoreduserende tiltak.

Sjekkliste og verktøy for arrangør

Toppidrett:
Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. Noen lettelser i krav om innreisekarantene for toppidrettsutøvere og støttepersonell, se regjeringen.no.

Munnbind

 • Kommuneoverlegen anbefaler at butikker, serveringssteder og offentlige rom fortsatt stiller krav til publikum om bruk av munnbind, i tillegg til å holde minst en meter avstand
 • Foresatte oppfordres til å bruke munnbind samt spriter hender ved levering og henting i barnehage. For å unngå trengsel i garderober vil barnehagene så langt råd er organisere levering og henting ute. Dersom barnet skal leveres i garderoben, skal kun få foreldre være inne om gangen. Følg med på den enkeltes barnehages rutiner.
 • Det er ikke lenger en lokal forskrift i Færder kommune om bruk av munnbind.

Her kan du lese mer om de nasjonale anbefalingene om bruk av munnbind.

Reiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Les mer om hva som gjelder på helsenorge.no og fhi.no:

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kommuneoverlegen anbefaler at butikker, serveringssteder og offentlige rom fortsatt stiller krav til publikum om bruk av munnbind, i tillegg til å holde minst en meter avstand. 
 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves.
 • Innslippsstopp kl. 24:00 opprettholdes. (Arrangement med koronasertifikat: Krav om bordservering av alkohol opprettholdes, men innslippsstopp fra kl. 24 gjelder ikke lenger for slike arrangementer.)
 • Fortsatt krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Skoler

Gult nivå vil si:

 • Ingen syke skal møte på skolen. Det er utrolig viktig at dette overholdes og at foresatte selv tar initiativ til testing ved mistanke om covid-19.
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort. På SFO deles elevene inn etter trinn.
 • God hygiene i form av håndvask, vask av leker og utstyr og ikke dele mat og drikke. På skolen skal også deling av utstyr begrenses.
 • Økt bruk av utetid anbefales, altså mer utelek og mer undervisning utendørs.
 • Avstandskrav overholdes så langt som mulig, unngå klemming og håndhilsning, men barn trenger også nærhet, omsorg og veiledning.
 • Unngå bruk av offentlig transport så langt råd er. Vi går en fin vår i møte. Skolebarn oppfordres til å gå eller sykle til skolen. (Sykkel fra den alder FAU og skolen er enige om)
 • Antall nærkontakter holdes så lavt som mulig, men to kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av dagene og en bør etterstrebe ulike uteområder for kohorter som ikke samarbeider på barneskolen. På ungdomstrinnet bør tilsyn i pauser forsterkes. Unngå trengsel og store samlinger. Foreldre oppfordres til å bruke munnbind ved levering og henting på SFO.

Spesielt for barnetrinnet på skolen:

 • SFO vil ha normal åpningstid.
 • Barna har med seg matpakke som de kan spise på SFO inntil videre. Kostpenger reguleres deretter.
 • Foreldre som leverer og henter bes holde seg utendørs og gjerne bruke munnbind, slik voksne på skolen også kan gjøre i møte med hverandre, som på arbeidsrom og personalrom.
 • Det vil ikke være bruk av munnbind i møte med elever.
 • Barneskoler og ungdomsskoler er i gang med å sikre at overgang fra barneskole til ungdomsskole blir så god som mulig for 7. trinnselevene.

Spesielt for ungdomstrinnet:

 • For å kunne gjennomføre språkfag og valgfag, vil det fortsatt bli innslag av digital undervisning eller periodelæring.
 • Det vil bli lagt opp til at pauser foregår utendørs. Det er fint om foreldre forsterker betydningen av å gå ut i friminutt og å holde avstand til hverandre.

Les mer om trafikklysmodellen for skolene på udir.no.

Smittestopp-appen

Kommunale tjenestetilbud

Fant du ikke det du lurte på?

Om du ikke fant det du lurte på, så anbefaler vi deg å besøke vår samlesideSamlesiden oppdateres med informasjon og oppdateringer om koronaviruset.

Besøk gjerne også Folkehelseinstituttets nettside og helsenorge.no.

Dersom du ikke finner svar på nettsidene kan du ringe informasjonstelefonen til Helsedirektoratet:
815 55 015. Du kan også bruke chatboten som du finner nederst på denne siden.