Bemannet omsorgsbolig

Bemannet omsorgsbolig er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål.

Boligene har livsløpsstandard og inneholder kjøkken, stue, soverom og bad. Boligene med bemanning er tilknyttet fellesarealer med mulighet for felles middag. Tildeling av omsorgsbolig skal være et ledd i å tildele tjenester på beste, effektive omsorgsnivå.

  • Beboere betraktes som hjemmeboende
  • Beboer har råderett over boligen jfr. Husleieloven
  • Tildeling av bemannede omsorgsboliger skjer av Færder kommune, tjenestekontoret
  • Utleier er Færder kommune
  • Beboer kan være berettiget til bostøtte fra husbanken. 
  • Ledige leiligheter lyses vanligvis ut kun på kommunens hjemmeside. Det benyttes eget søknadsskjema til omsorgsbolig (PDF, 391 kB). Du kan også hente skjemaet på kommunens servicesenter i Tinghaugveien 16 på Borgheim. Du kan også søke ved å bruke et digitalt søknadsskjema.

Slik søker du

Du kan kun søke om omsorgsbolig når en bolig er lyst ut. Ledige omsorgsboliger lyses ut på kommunens nettside.

Tjenester til beboere blir tildelt etter søknad og individuell vurdering.

Tildelingskriterier for omsorgsboliger med bemanning

  • Søkere må ha fast bostedsadresse i Færder kommune
  • Søker må ha behov for bistand/assistanse på flere områder. Kartlegging av nåværende bolig, samt hjelpebehov legges til grunn for behovsprøvingen
  • Søkere som har behov for tjenester gjennom store deler av døgnet prioriteres til denne type omsorgsbolig
  • Tildeling av bolig skal sette søker i bedre stand til å ivareta egenomsorg

Bemannede omsorgsboliger befinner seg her:

Hjemmel

Omsorgsboliger er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud kommunen har. Vedtak om tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak og kan påklages, jfr. Forvaltningsloven § 28, innen 3 uker. Klageinstansen for kommunale omsorgsboliger er formannskapet. Klagen sendes til tjenestekontoret, Færder Kommune.

Kontaktinformasjon

Avdeling for forebygging, mestring og boligtiltak, Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy
Tlf.: 33 39 00 00