Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut i fra egne behov.

Arbeidslederrollen gir brukeren større innflytelse over egen livssituasjon, men stiller også krav til at brukeren må tilegne seg nødvendig kompetanse gjennom grunnleggende opplæring i arbeidslederrollen.

Det er knyttet egenandel til tjenesten.

For de som innvilges tjenesten, er det i Færder kommune innført brukervalg i forhold til valg av leverandør. For tiden er det disse leverandørene kommunen har avtale med:

Slik søker du:

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB) (PDF, 2 MB).
Send inn søknadsskjemaet til Tjenestekontoret.

Tjenesten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1d, samt helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr 6b og 3-8.