Bemannet omsorgsbolig

Bemannet omsorgsbolig er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål.

Boligene har livsløpsstandard og inneholder kjøkken, stue, soverom og bad. Boligene med bemanning er tilknyttet fellesarealer med mulighet for felles middag. Tildeling av omsorgsbolig skal være et ledd i å tildele tjenester på beste, effektive omsorgsnivå.

  • Beboere betraktes som hjemmeboende
  • Beboer har råderett over boligen jfr. Husleieloven
  • Tildeling av bemannede omsorgsboliger skjer av Færder kommune, tjenestekontoret
  • Utleier er Færder kommune
  • Beboer kan være berettiget til bostøtte fra husbanken. 
  • Ledige leiligheter lyses vanligvis ut kun på kommunens hjemmeside. Det benyttes eget søknadsskjema til omsorgsbolig (PDF, 391 kB). Du kan også hente skjemaet på Servicesenteret på Tinghaugveien 16, Borgheim eller skrive ut en pdf-fil her. (PDF, 391 kB)

Slik søker du

Fyll ut søknad om omsorgsbolig (PDF, 391 kB).
Send inn søknadsskjemaet til avdeling for forebygging, mestring og boligtiltak.

Tjenester til beboere blir tildelt etter søknad og individuell vurdering.

Tildelingskriterier for omsorgsboliger med bemanning

  • Søkere må ha fast bostedsadresse i Færder kommune
  • Søker må ha behov for bistand/assistanse på flere områder. Kartlegging av nåværende bolig, samt hjelpebehov legges til grunn for behovsprøvingen
  • Søkere som har behov for tjenester gjennom store deler av døgnet prioriteres til denne type omsorgsbolig
  • Tildeling av bolig skal sette søker i bedre stand til å ivareta egenomsorg

Bemannede omsorgsboliger befinner seg her:

Hjemmel

Omsorgsboliger er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud kommunen har. Vedtak om tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak og kan påklages, jfr. Forvaltningsloven § 28, innen 3 uker. Klageinstansen for kommunale omsorgsboliger er Formannskapet. Klagen sendes til tjenestekontoret, Færder Kommune.

Kontaktinformasjon

Avdeling for forebygging, mestring og boligtiltak, Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy
Tlf.: 33 39 00 00