Spillemidler og momskompensasjon til anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur

Kulturdepartementet fordeler hvert år overskuddet fra Norsk Tipping til ideelle formål. Ett av formålene er spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturarenaer. Utbyggere av anlegg til idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur kan søke om momskompensasjon når et anlegg står ferdig.

Søknadskrav:

  • Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i
  • Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Anleggsplan (PDF, 2 MB) med prioritert anleggsprogram  (XLSX, 38 kB)for Færder kommune rulleres hvert år og revideres hvert fjerde år.
  • Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i Anleggsregisteret.
  • For øvrige krav til søknaden, klikk her.

Hvem kan søke?

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er førende for tilskudd om spillemidler til ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og til friluftslivsanlegg som turstier, løyper og hytter. Bestemmelsene finner du her.

For tilskudd til kulturarenaer gjelder følgende bestemmelser: Retningslinjer for søknad om spillemidler til lokale kulturhus

Slik søker du:

anleggsregisteret.no finnes informasjon og skjemaer for Kulturdepartementets tilskuddsordninger til anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturarenaer, og til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Informasjon finner du også på nettsiden til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Søknadsfrister i Færder kommune

Søknad om spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturarenaer skal være sendt inn via spillemiddelsystemet15. oktober.

Ta kontakt med idrettsrådgiver i Færder kommune i god tid før søknadsfristen utløper dersom det er aktuelt å søke om spillemidler til et anleggsprosjekt.

MVA-kompensasjon for bygging av anlegg

Organisasjoner som oppfyller kravene til å motta spillemidler til anleggsutbygging, kan søke om kompensasjon for mva. Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Les mer her

Forskuttering og mellomfinansiering av spillemidler

Færder kommune kan etter søknad forskuttere deler av omsøkt spillemiddelbeløp. Les mer om dette her. (PDF, 580 kB) Kommunen kan også etter søknad stille med kommunal garanti for mellomfinansiering av spillemidler og momsrefusjon.

Byggesaksbehandling for oppføring av anlegg

For de fleste anleggstypene må det søkes om byggetillatelse før byggearbeidet starter. Dersom oppføring av anlegget er søknadspliktig, skal det søkes om byggetillatelse, og ferdigattest når anlegget er ferdigstilt. Les mer om dette her.

Tore Birkeland
Idrettsrådgiver
E-post
Mobil 970 44 875