Gebyrer

Informasjon om gebyrregulativer for Færder kommune i 2022 finner du i filen Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering (PDF, 753 kB).

Samtlige priser og oversikt over gebyrer finner du i kapittel 10 i kommuneplanens handlingsdel 2022-2025. (PDF, 6 MB)

Generelt

1.1: Alle gebyrer betales til økonomiseksjonen etter oppgave fra teknisk sektor. Krav om innbetaling av behandlingsgebyr sendes tiltakshaver (alle gebyrtyper tilknyttet byggesaker) eller hjemmelshaver (gebyrer tilknyttet eiendomsopprettelses-, matrikkel- og seksjoneringssaker).

1.2: Gebyret dekker kommunens arbeid med saken og må betales for hver enkelt søknadsbehandling som resulterer i vedtak, også om søknaden avslås.

1.3: Dersom gebyret etter dette regulativ åpenbart er urimelig, kan kommunen fastsette et passende gebyr.

1.4: I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å beregne gebyr etter medgått tid (timepriser er oppgitt i pdf dokument).

1.5: Kommunen kan rekvirere sakkyndig bistand for tiltakshavers regning.

1.6: NS 3940 – Areal- og volumberegning av bygninger benyttes ved utregning av bygningsarealer.

1.7: Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser.

1.8: Gebyret fastsettes iht. gebyrregulativ gjeldende på det tidspunkt når komplett (behandlingsklar) søknad foreligger.