"Nå skal det leses!" på Labakken skole

“God leseferdigheter gir større muligheter for å lykkes med videre skolegang og studier.”

“Forskning viser at trening og øving gir resultater”

“Nå vil vi gi barna på Labakken skole bedre lesekondis”

Til foreldre/foresatte

Bekreft i IST Saksflyt at dette informasjonsskrivet under er lest og/eller at filmen er sett. 

Filmen under er et alternativ til teksten på denne siden.

Hvorfor satser Labakken skole spesielt på lesing nå?

Resultatene på landsbasis i lesing går ned, dette gjelder også oss i Færder.

Ungdomsskolene er tydelige i sitt budskap til oss som jobber på lavere trinn. De gir oss nå tilbakemelding om at leseferdigheter og «lesekondis» er betraktelig lavere enn tidligere.

Våre kartlegginger viser det samme, elever leser for lite. Dette tar vi på alvor. Vi ønsker at de skal bli gode lesere som vil lykkes i videre skolegang og studier. En god leser kan tilegne seg den kunnskapen hen ønsker. 

Fra januar til skoleslutt sommeren 2024, vil tradisjonelle lekser vike for trening og øving på lesing som grunnleggende ferdighet.

I mai/juni kartlegger vi alle våre elever på nytt. Da forventer vi å se betydelig økte leseferdigheter hos barna. Skolen har tro på at vi vil lykkes med dette dersom hjem og skole samarbeider godt.

Hva er en god leselekse?

De fleste av våre elever sier at de ikke leser bøker hjemme, kun leser på sosiale medier. 

Elever trenger mengdelesing. Dette får vi ikke til alene på skolen. Alle, også barn som har et spesifikt strev med lesing, kan utvikle sine leseferdigheter ut fra nivået de er på. Det handler ikke om å lese fortest, men å lese og forstå, lese med god flyt og god intonasjon og orke å lese over tid (lesekondis). En god leser på 5.tr bør ligge på 120 til 130 ord i minuttet når hen leser høyt. 

Elevene må opp på ett visst nivå i lesetempo og flyt for at de skal føle leselyst og motivasjon for lesing. Ting man ikke mestrer er ofte lite motiverende, men det vil hjelpe på leseferdighetene å øve, og det vil være motiverende for ditt barn å føle mestring i lesing.  

Det er en forskjell på å lese digitalt og å lese fysiske bøker. Leseleksene vil i stor grad være i fysiske bøker eller på ark. Å lese bøker utvider også elevenes ordforråd og forståelse.

En god leselekse er tilpasset nivået eleven ligger på i sin leseutvikling. Leseleksene vil være en blanding av fagstoff, fakta, skjønnlitterært, oppskrifter, eventyr, regnefortelling, engelsk tekst eller annet. Øving av høyfrekvente ord kan være på læringsbrett eller PC.

Oppfølging på skolen

Det skal være stort fokus på lesing på skolen og det skal legges til rette for gode lesestunder. Lærerne vil modellere/vise høytlesing for elevene.

Skolen har kjøpt inn mye nytt materiell som skal være motiverende for lesing på ulike nivåer. 

Lærerne skal legge til rette for gode leselekser som passer den enkelte elev. 

Etter avtale kan noen elever få lesetid med en voksen i den tiden som nå er leksetid.  De skal likevel lese høyt hjemme for en voksen.

Forventning til hjemmet

Foreldre/foresatte må sette av 15 minutter hver skoledag, der de sitte sammen med sitt barn. Det kan være lurt å ha en fast tid, for eksempel hver dag etter middag. Lesing på senga er ikke leseleksetid, men veldig nyttig og hyggelig, og da et ekstra gode.

Slik gjør du leselekse med barnet ditt:

  • Barnet ditt må lese høyt for deg i minst 15 minutter.
  • Spør om ord du merker barnet ditt ikke forstår.
  • Noen vil trenge veiledet lesing. Veiledet lesing betyr at du kan minne barnet ditt på å ta en liten pause ved punktum, hjelpe de med vanskelige ord, lese høyt sammen, bruke lesefinger osv. Velg ut en av tingene, ikke alt på en gang. 
  • Noen vil ha repetert lesing. Repetert lesing betyr at barnet ditt vil lese samme tekst flere ganger i løpet av en uke.  
  • Når barnet ditt har lest ferdig spør du: Hva handlet det om det du leste? Kan du fortelle meg f.eks 3 ting fra teksten?
  • Der barn ikke er motivert for lesing, kan du som voksen for eksempel lage et belønningssystem for å få det til.
     

Siden vi legger bort andre tradisjonelle lekser har vi en forventning om at du som foresatt støtter opp under skolens satsing på lesing, og setter av tid til å lese høyt med barnet ditt hver dag. Erfaring og forskning sier at jo mer vi leser jo bedre blir vi!

Husk at vi gjør dette for barnets beste!