Oversikt personal skoleåret 2023-2024

Hei! Her kommer oversikten over personalet for skoleåret 2023-2024

Hei! Etter et år med alle elevene tilstede på Labakken skole, har vi gjort oss noen erfaringer. Trinnene har inneværende år hatt mer eller mindre fleksible elevgrupper og lærerne på trinnet har hatt undervisning i de ulike rom for å bli kjent med hele trinnet.

Vi har gjort en evaluering av måten vi i år har organisert oss på, og drøftet dette både blant ansatte, i elevrådet og hatt høring i FAU. Fleksible grupper passer for mange, men noen elever og foresatte har gitt uttrykk for at de har savnet en tilhørighet i en gruppe, større deler av uken.

Etter drøftinger har skolen landet på at vi skal ha tre kontaktlærergrupper per trinn. Dette vil medføre større eller mindre endringer på kontaktlærergruppene. Nye kontaktlærergrupper må lages, så noen får ny kontaktlærer. Dette vil trinnene informere om før sommerferien.

Kontaktlærer vil store deler av dagen og uken være sammen med sine «kontaktbarn». Relasjoner mellom voksne og barn er en av flere avgjørende faktorer for at barn skal lære og trives. Vi ønsker med andre ord å skape tettere bånd mellom barnet og kontaktlæreren.


Det er likevel viktig å ivareta trinnfølelsen og vi legger til rette for dette blant annet gjennom uteskole, i praktisk-estetiske fag, gjennom varierte arbeidsmetoder og fellesarrangementer.

På de yngste trinnene vil gruppen være mest sammen med kontaktlæreren sin, mens det på mellomtrinnet er mer naturlig og riktig at trinnet i større grad benytter faglærers kompetanse i enkelte fag for alle gruppene på samme trinn. Likevel vil de eldste elevene oppleve at de i stor grad er sammen med gruppen sin og kontaktlæreren. For de eldre elevene våre vil vi legge til rette for at de også får erfaringer med å samarbeide med mennesker som er ulike seg selv. Vi skal ruste elevene våre til å ta ansvar, vise respekt og omsorg. Dette må øves på og derfor vil vi på de eldste trinnene i større grad enn hos de yngste, arbeide på tvers av gruppene.

I vedlegget ligger oversikten over personalet. personal 23 24 (PDF, 122 kB)