Informasjon om forsterket avdeling

Færder kommune har et forsterket opplæringstilbud til elever på 1.-7.trinn på Labakken skole. Forsterket avdeling er et spesialpedagogisk tilbud til elever med sammensatte og omfattende funksjonsnedsettelse og/eller forskjellig grad av utviklingshemming. Forsterket avdeling tar imot elever fra alle skolene i hele kommunen.

Forsterket avdeling - Klikk for stort bilde Labakken skole    

Mestring, utvikling og læring

Elever som får sitt tilbud her har i hovedsak avvik fra ordinær fagplan i alle fag og har behov for omfattende tilrettelegging av skoledagen. Målene for elevene på forsterket avdeling vil være mestring, individuell utvikling med utgangspunkt i hva eleven kan og fellesskap med andre elever.

Opplæringen vil ha følgende hovedområder; kommunikasjon (alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK), selvstendighet og egenomsorg, sosiale ferdigheter og grunnleggende ferdigheter. Det blir tilrettelagt for aktiv læring med deltakelse i fokus, dette vil også komme frem i en deltagelsesfokusert IOP (individuell opplæringsplan) eller en ordinær IOP som beskriver elevens individuelle mål.

Beskrivelse av avdelingen

Avdelingen har 10 små arbeidsrom, 5 store arbeidsrom, 2 kjøkken, garderober, stellerom, hc toaletter, sanserom, motorikkrom, aktivitetsrom, lager og arbeidsrom til pedagogisk personalet. Det er også et uteområde på utsiden av avdelingen som er tilrettelagt for ulike elever med ulike funksjonshemninger.

Forsterket avdeling - Klikk for stort bilde Labakken skole  

Språkmiljø

Det jobbes bevisst med ulike typer for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Innenfor alternativ og supplerende kommunikasjon finnes det mange retninger og ideer. Alt fra det enkle der man peker på objekter, bilder eller symboler å kommunisere, til avanserte kommunikasjons-hjelpemidler som kan snakke for en.

Klassetilhørighet/gruppe

Alle elevene tilhører trinnet sitt og deltar på det de har faglig og sosialt utbytte av. Det kan være i samling, uteskole, kroppsøving, kunst og håndverk og i noen teorifag.

Personalet

Personalet består av spesialpedagoger, vernepleiere, barnevernspedagog, fagarbeidere og assistenter. Personalet jobber i team rundt hver enkelt elev og det er satt av jevnlig samarbeidstid.

Søknad til forsterket avdeling

Det er foresatte som søker plass til sitt barn på forsterket avdeling. Dette er i samarbeid med PPT som i en sakkyndigvurdering vil anbefale et slikt spesialpedagogisk undervisningstilbud.

Informasjon og søknadsskjema for forsterket avdeling