Forsterkede enheter

Barnehagen og skolen skal gi et likeverdig, inkluderende og tilpasset tilbud. Noen barn og unge har behov for en særskilt tilrettelegging. De aller fleste tilpasningene ivaretas av barnehagene/nærskolen. 

Barn og unge med omfattende sammensatte lærevansker eller utviklingshemming kan søke om plass i kommunens forsterkete avdelinger. Det er ingen lovfestet rett til et slikt tilbud.  De forsterkete enhetene kan ta imot barn og unge fra hele kommunen. Dette er et helhetlig spesialpedagogisk tilbud. Barna/de unge som får sitt tilbud her, har behov for omfattende tilrettelegging av dagen. Det er derfor forbeholdt barn og unge med et helhetlig spesialpedagogisk behov. Barnets/ungdommens behov må fremgå av sakkyndig vurdering fra PPT.

Færder kommune har forsterkede enheter som er lokalisert til en barnehage eller skole.  Disse enhetene har rekruttert personale med spisskompetanse i forhold til målgruppen og er også tilrettelagt med tilpassede lokaliteter. Barn og unge på enheten skal oppleve å være en del av en gruppe/trinn/klasse i barnehagen eller skolen.

Informasjon om forsterket avdeling på Teigar ungdomsskole: Teigar Sør

Informasjon om forsterket avdeling på Labakken skole

Målgruppe for de forsterkede avdelingene i Færder kommune

  • Sammensatte og omfattende funksjonsnedsettelser.
  • Barn/unge med utviklingsforstyrrelser, utviklingshemming eller andre omfattende og vedvarende lærevansker.
  • Stort behov for hjelpemidler og utstyr, samt ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)
  • Målsetting om arbeidslivstrening og mål om tilrettelagt arbeid ved overgangen fra ungdomsskole til videregående skole
     

Saksbehandling skole

Link til søknadsskjema.

  • Søknadsfrist 15. oktober
  • Opptak ferdigstilles 1. mars

Saksbehandling barnehage