Informasjon om forsterket avdeling Teigar Sør

Færder kommune har et forsterket opplæringstilbud til elever på 8-10 trinn på Teigar Ungdomsskole avdeling Sør.

Forsterket avdeling er et spesialpedagogisk tilbud til elever med sammensatte og omfattende funksjonsnedsettelser. Elever med utviklingsforstyrrelser, utviklingshemming eller andre omfattende og vedvarende lærevansker. Teigar Sør tar imot elever fra alle ungdomsskolene i Færder kommune.

 

Teigar Sør - Klikk for stort bilde

   

Skolehverdagen

Elever som får sitt tilbud på Teigar Sør får et tilrettelagt opplegg gjennom hele skoledagen. De har i hovedsak avvik fra ordinær fagplan i alle fag og har behov for omfattende tilrettelegging av skoledagen. Målene for elevene på forsterket avdeling vil være mestring, ADL ferdigheter, sosial kompetanse, individuell utvikling med utgangspunkt i hva eleven kan og i fellesskap med andre elever. Arbeidslivstrening og mål om tilrettelagt arbeid ved overgang til videregående skole.

Opplæringen vil ha følgende hovedområder; kommunikasjon (alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK), selvstendighet og egenomsorg, sosiale ferdigheter og grunnleggende ferdigheter. Det blir tilrettelagt for aktiv læring med deltakelse i fokus, dette vil også komme frem i en deltagelsesfokusert IODP (individuell opplæringsplan) eller en ordinær IOP som beskriver elevens individuelle mål.

Vi har et tett samarbeid med PPT i Færder og fylket, glenne, habiliteringstjenesten og regionale kompetansesenter.

Beskrivelse av avdelingen

Avdelingen har 8 klasserom,1 kjøkken, garderobe, stellerom, toaletter, sanserom, personalrom og lager. Vi bruker skolens gymsal 1-2 dager i uken. Uteområdet rundt skolen byr på mange ulike aktiviteter.

 

Teigar Sør - Klikk for stort bilde

 

 

 

 


 

 

 

Klassetilhørighet og gruppe

Alle elevene tilhører trinnet sitt og deltar på det de har faglig og sosialt utbytte av. Det kan være i kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, valgfag, DKS produksjoner, turer og i noen teorifag. Elevene på Teigar sør jobber mye i små grupper.

Søknad til forsterket avdeling

Det er foresatte som søker plass til sitt barn på forsterket avdeling. Dette er i samarbeid med PPT som i en sakkyndigvurdering vil anbefale et slikt spesialpedagogisk undervisningstilbud.

Søknadsfrist 15. oktober fra skoleåret 2023/2024.
Mer informasjon om forsterket enhet finner du på kommunens nettsider.

Søk forsterket avdeling her

Personalet

Personalet består av spesialpedagoger, lærere, vernepleiere, sykepleier, fagarbeidere og assistenter. Personalet jobber i team rundt hver enkelt elev og det er satt av jevnlig samarbeidstid.