Informasjon om foreldresamtale med halvårsvurdering høsten 202

 Elevenes læring og utvikling

På Lindhøy skole planlegges det for undervisningsperioder på seks uker, ofte med et tema.

Med utgangspunkt i fagfornyelsen vektlegges dybdelæring hvor elevene skal utvikle ulike kompetanser og forståelse av sammenhenger i fag, og på tvers av fag.

Å kunne lese, skrive, regne, ha muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter danner grunnmuren for all læring. Dette kalles de fem grunnleggende ferdigheter.

 

Halvårsvurderingen

Halvårsvurderingen foregår i hovedsak som en samtale mellom elev og lærer. Vi stiller spørsmål som:

· Hva mestrer de nå?

· Hva forventes at de mestrer om et halvt år?

· Er de på rett vei?

· Hva må eventuelt endres/gjøres for at eleven skal kunne nå målet?

(fra vurderingsforskriften).

Halvårsvurderingen er en del av den løpende underveisvurderingen skal gi eleven mulighet til å bedre forstå hvor de er i sin læring.

 

På Lindhøy sees foreldresamtalen i sammenheng med halvårsvurderingen

· Foreldresamtalen skal være en planlagt og strukturert samtale om elevens daglige arbeid og kompetanse i fagene to ganger pr år

· Elevene deltar på ulike måter i planlegging og gjennomføring av foreldresamtalen

 

Hovedpunkter i foreldresamtalen:

· Fokus på det eleven mestrer og det eleven bør øve på

· Sosiale ferdigheter og trivsel

· Grunnleggende ferdigheter og basisfagene

· Orden og oppførsel

 

Elevskjema/ forberedelsesskjema.

Trinnene bruker ulike elevskjema i forberedelsen av foreldresamtalen. Elevskjemaet sendes hjem/gjøres kjent for foreldre i forkant av foreldresamtalen

 

Gjennomføring av samtalen

· Samtalen varer i inntil 30 minutter

· Elevene deltar i hele eller deler av samtalen (1. trinn har høstsamtalen uten eleven)

 

Lindhøy, 6. oktober 2022

Hilsen

Bente Marthinsen, rektor