Velkommen til foreldremøter på Lindhøy skole i uke 5-10

På Lindhøy gjennomfører vi to foreldremøter på alle trinn hvert skoleår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Lærerne på det enkelte trinn har ansvar for å planlegge og gjennomføre foreldremøtene i samarbeid med foreldrekontaktene. Foreldrekontaktene kan på vegne av foreldregruppa på trinnet foreslå tema og innhold til møtene.

Vi ønsker at alle foreldre deltar på alle møter i skolens regi, og at foreldre som er forhindret gir beskjed til kontaktlærer om dette.

Skolen vil i samarbeid med FAU lage en helt ny plan for foreldremøter fra neste skoleår. Det blir spennende, og vi håper på stort engasjement fra dere foresatte i denne prosessen! Vi ønsker å «fornye» oss, slik at møtene treffer både foresattes- og skolens behov. Opplæringsloven forskrift om foreldresamarbeid i grunnskolen § 20-3 her

Velkommen til foreldremøte!