Velkommen til foreldresamtaler våren 2023

Elevenes læring og utvikling

På Lindhøy skole planlegger vi for undervisningsperioder på seks uker, ofte med et tema.

Med utgangspunkt i fagfornyelsen vektlegges dybdelæring hvor elevene skal utvikle ulike kompetanser og forståelse av sammenhenger i fag, og på tvers av fag.

Å kunne lese, skrive, regne, ha muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter danner grunnmuren for all læring. (Dette kalles de fem grunnleggende ferdigheter).

Halvårsvurderingen

Er en del av den løpende underveisvurderingen skal gi eleven mulighet til å bedre forstå hvor de er i sin læring. Vi stiller spørsmål som:

· Hva mestrer de nå?

· Hva forventes at de mestrer om et halvt år

· Er de på rett vei?

· Hva må eventuelt endres/gjøres for at eleven skal kunne nå målet?

(fra vurderingsforskriften). Halvårsvurderingen foregår i hovedsak som en samtale mellom elev og lærer

På Lindhøy sees foreldresamtalen i sammenheng med halvårsvurderingen

· Foreldresamtalen skal være en planlagt og strukturert samtale om elevens daglige arbeid og kompetanse i fagene to ganger pr år

· Elevene deltar på ulike måter i planlegging og gjennomføring av foreldresamtalen

Hovedpunkter i foreldresamtalen:

· Fokus på det eleven mestrer og det eleven bør øve på

· Sosiale ferdigheter og trivsel

· Grunnleggende ferdigheter og basisfagene

· Orden og oppførsel

Elevskjema/ forberedelsesskjema

Trinnene bruker ulike elevskjema i forberedelsen av foreldresamtalen. Elevskjemaet sendes hjem/gjøres kjent for foreldre i forkant av foreldresamtalen

Gjennomføring av samtalen

· Samtalen varer i inntil 30 minutter

· Elevene deltar i hele eller deler av samtalen (1. trinn har høstsamtalen uten eleven)

 

Lindhøy, 24. Mars 2023

Hilsen

Bente Marthinsen, rektor