Velkomment til foreldremøter på Lindhøy skole høst 2022

 På Lindhøy skole gjennomfører vi to foreldremøter hvert skoleår, et høst- og et vårmøte. 

Møtene gjennomføres som fysiske møter på skolen.  

Lærerne på det enkelte trinn har ansvar for å innkalle til foreldremøtene, gjennomføre møtene og for å planlegge møtene i samarbeid med foreldrekontaktene på trinnet.  

Møtene er ofte inndelt i tre økter: 

  • Informasjon v/ lærerne 

  • Informasjon (og valg) v/ foreldrekontaktene  

  • Fellestema til diskusjon i foreldregruppa 

Når møtene planlegges har man mulighet til å velge tema fra skolens foreldremøteplan, fra rutinen «Fra eldst til yngst» (foreldreskole i Færder kommune) eller å selv velge et eget tema som er aktuelt for trinnet. Noen ganger vil også FAU ha forslag til fellestema for alle trinn.  

På Lindhøy skole forventer vi at alle elever er representert med en foresatt på foreldremøter, og at foresatte som ikke kan delta gir beskjed til kontaktlærer om dette.  

Vel møtt alle sammen!  

Vennlig hilsen  

Bente Marthinsen 

  • rektor 

Forskrift til Opplæringsloven  

§ 20-3.Foreldresamarbeid i grunnskolen 

Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for