FAU - Foreldrenes Arbeidsutvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU -  er foreldrestemmen overfor skolen. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Foreldrerådet er alle foreldrene ved Teie Skole og er en arena for medvirkning. Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) skal representere alle foreldre ved skolen og arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Foreldrerådets oppgave

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold rundt skolen, og bidra til trivsel og positiv utvikling hos elevene.

I dette ligger det også en utfordring til foreldrene. La oss få vite hva du er opptatt av!

Saker som foresatte ønsker å ta opp i FAU, kan formidles via klassens FAU, meldes inn til FAU-leder, levere en lapp til skolen eller sende en e-post til FAU via kontaktsiden.

 

Ved Teie skole ønsker vi også å engasjere foreldre i arbeidet med de oppgavene FAU har. Aktive foreldre er et viktig bidrag til kvalitet i skolen og til å skape en felles forståelse for skolens mange oppgaver.

Å engasjere seg som foreldre i skolen er å ta del i sine barns liv. Det gir barn trygghet å vite at mor og/eller far kjenner lærerne og skolens ledelse. Det gjør det lettere å snakke om vanskelige ting. På samme måten trenger skolen foreldrenes støtte og medvirkning. Det er foreldrene som kjenner sine barn best, og slik er de skolens viktigste samarbeidspartnere.

På Teie Skole velger hver klasse en representant til FAU for to år av gangen, dette gjøres på skoleårets siste foreldremøtet på våren. Klassekontakten er stedfortreder til FAU møtene dersom FAU representanten selv ikke kan stille.

Representantene møtes minimum hver 6. uke og på møtene orienterer skolens ledelse om aktuelle saker og den kontinuerlige innsatsen som gjøres for at barna skal være trygge, trives og utvikles.

FAU er organisert i arbeidsgrupper som i hovedsak kobles til trinnet man representerer. Sentralt i FAU sitt arbeid er årshjulet, der hver arbeidsgruppe har ansvaret for en aktivitet. Hver gruppe består av to eller flere faste medlemmer fra FAU, men stiller seg positivt til andre foreldres medvirkning.

 

Foreldreutvalget for grunnskolen - FUG

Foreldre som tar verv på skolen trenger ofte veiledning for å gjøre en god jobb. FAU ved Teie Skole har gode rutiner for alle faste aktiviteter og skolen bidrar også mye. Foreldreutvalget for grunnskolen - FUG - kan også bistå. Les mer om hvordan FAU fungerer på www.FUG.no (Foreldreutvalget for grunnopplæringen). Her er FUGs informasjon om foreldreengasjement i skolen: https://foreldreutvalgene.no/fug/materiell/alt-du-trenger-a-vite-om-foreldreengasjement-i-skolen/

FAU på nett

Møtereferater, oversikt over representanter og annen relevant informasjon fra FAU er tilgjengelig for alle foresatte på skolen nettsider. Her finner du også kontaktpunkter til FAU.

 

Artikkelliste