Hjertelig velkommen til et nytt skoleår!

Vi ønsker alle hjertelig velkomne til et nytt, aktivt, spennende og kreativt skoleår!

 Håper dere alle har hatt en fin sommer, skapt hyggelige stunder, og gode minner sammen!

Vi er allerede godt i gang på SFO, hvor vi har hatt en fin oppstart, med mange nye og «gamle» barn. Det er herlig å fylle bygget med aktivitet og latter igjen!

Det er også utrolig godt å nå kunne starte et skoleår i normale former, uten strenge restriksjoner knyttet til smittevern.

 

Trygghet og trivsel- VI

Elevenes læringsmiljø og psykiske helse har et stort fokus hos oss. Det er alltid aktuelt, og en viktig prioritet, ikke minst noe det er viktig at vi arbeider tett med dere foresatte om. Skolens plan for arbeid med skolemiljø i tråd med opplæringslovens §9a finner du her: https://faerder.kommune.no/brattas-skole/_f/p46/i682f5920-33c5-4d91-8e99-6b7cf433245a/arbeid-med-skolemiljo-pa-brattas-skole-rev-april-22pdfsiste.pdf.

Ved oppstart av året jobber vi bevisst med å legge premissene for et godt klasse- og skolemiljø, hvor målet er at alle opplever inkludering, trygghet og læringsglede. Dette blant annet ved systematisk arbeid med styrkefokus, medvirkning, annerkjennelse,relasjoner og trening gjennom eksempelvis Smart oppvekst. Vi starter vi opp med å navngi oppstartsukene Vi. Dette vil være tema på fellessamlinger som vi nå er så heldige å få kunne gjennomføre igjen, samt årets tema på Brattåsdagen, som etter planen er lagt sammen med vårt engasjerte FAU, til tirsdag 20. september. Dette vil vi komme tilbake til.

Skolens satsningsområder

Ny læreplan gjorde seg gjeldende høsten 2020 i prosessen som ble kalt fagfornyelsen. Prosessen omhadlet både utvikling og innføring av ny læreplan. Vi vil også dette skoleåret fortsette med å sikre en felles forståelse av planen, samt hvordan endre og videreutvikle praksis ved å arbeide variert, etter relevant pedagogikk som fremmer elevers motivasjon og læring. Det arbeides med fagkoblinger- tverrfaglighet og flerfaglighet, dybdelæring og elevmedvirkning for å skape en større helhet og sammenheng i elevenes læring. Den aktive eleven som bidrar i egen og andres læing, er sentral. FAL, fysisk aktiv læring har vært sentralt med tanke på metodikk, og vil komme til å fortsette å være det. Her spiller de ulike profesjonsfellesskapene vi har på vår skole en viktig rolle. Vi er en lærende organisasjon som kontinuerlig er i utvikling, har en felles forståelse av betydningen av det, samt at utviklingsarbeid innebærer prosesser som går over tid. Læringsmiljø som nevnt over, er også et av skolens satsningsområder. 

Fordeling av klasserom og baser

Gruppe 10/ forsterket avdeling har nå flyttet, og tilhører Labakken skole. Lokalene de har etterlatt seg, er nå bygd om, og skal stå klart til å ta i mot våre skjønne små elever på 1.trinn ved skolestart. Det er noe forsinkelse på enkelte leveranser, slik at garderobeinnredning og noen møbler vil være midlertidig satt inn. Vi får være overbærende og gjøre det beste ut av dette, og har blitt lovet at alt skal være på plass i løpet av få uker. 2. og 3.trinn fortsetter å ha de samme klasserommene som forrige skoleår. Det samme gjelder 4. og 5. trinn. 6.trinn som grunnet plassmangel var på SFO rommet og musikkrommet forrige skoleår, flytter nå inn i det som var 7.trinnsbasen. Her vil de få god plass til å fortsette å i stor grad dele trinnet. 7.trinn fortsetter organiseringen de har hatt, med egen base. Dette blir bra!

Gratis- prinsippet

Vi minner igjen om at vi på Brattås skole sammen med FAU, er opptatt av at skoletilbudet ikke skal koste foresatte noe. Tilbudet skal være likt for alle.

I den forbindelse krever vi eksempelvis ikke at noen skal gå til innkjøp av skriveutstyr til å ha på skolen. Det er valgfritt å kjøpe pennal.  Dersom man ønsker å kjøpe det, anbefaler vi at det inneholder kun det mest nødvendige.

FAU og skole/ hjem- samarbeid

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – en fra hvert trinn. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ. Foreldrerådets arbeidsutvalg er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. At deres synspunkter blir hørt og tatt hensyn til for å ivareta fellesskapet, slik opplæringsloven krever. Rektor skal legge til rette for godt samarbeid og dialog mellom skolen og FAU. Representantene har på sin side ansvar for å følge opp, vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet. FAU har utarbeidet egne vedtekter som gjelder for vår skole.

På samme måte som skolen har ansvar for at samarbeidet mellom hjem og skole fungerer, har du som forelder ansvar for å engasjere deg. Barn trenger voksne som viser at de bidrar til fellesskapet, og bygger nettverk. Vi ønsker et tett samarbeid med alle dere foresatte, da vi anser dere som de aller viktigste samarbeidspartnerne våre. Et godt skole-hjem samarbeid styrker forutsetningene for at alle elever skal trives, og få gode forutsetninger for læring og vekst.

Skolestart onsdag 17.08.22

Ved skolestart onsdag 17.08, møter elevene opp i skolegården til ulike tider:

2.-7. trinn kl. 09:00. Trinnene slutter kl.14:15.

1.trinn kl.10:00. Hele skolen vil da komme til å være med på å ta i mot våre skjønne små. Rektor vil holde en tale, og rope opp hver og en elev, før de blir med de Silje og Trude. 1.trinn har skoledag frem til 13:00 denne dagen, hvor da SFO åpner, og holder åpent som normalt frem til kl.16:45. Foresatte er hjertelig velkomne til å følge barna denne dagen. De som ønsker det, kan få en kopp kaffe i SFO-basen i tidsrommet barna er på skolen, hvor det da er rom for å prate sammen med andre foresatte, og oss i ledelsen. Dette er valgfritt. Espen Næss Lund, inspektør og leder for SFO, vil informere om kommunikasjonskanalen IST home.

Ytterligere informasjon knyttet til det enkelte trinn, vil komme fra kontaktlærerne ved oppstart av skoleåret.

Planleggingsdag SFO

Minner om at vi mandag 15.08 har felles planleggingsdag for hele personalet, og at SFO er stengt denne dagen.

Skoleruta med informasjon om ferie og fridager finner du her: https://www.ks.no/contentassets/01fa1ae20d004174b1c354f4b80e8439/Skolerute-21-22-og-22-23-bokmal.pdf

Vi gleder oss virkelig til å se dere og ikke minst samarbeide med dere alle, ha en herlig uke!

 

Varme hilsener Helle Wreen, rektor og alle øvrige ansatte på Brattås skole