Velkommen til foreldremøter på Teie skole høsten 2023

På Teie skole gjennomfører vi to foreldremøter hvert skoleår, et høst- og et vårmøte.  

  Lærerne på det enkelte trinn har ansvar for å innkalle til foreldremøtene, planlegge møtene i samarbeid med foreldrekontaktene på trinnet og for å gjennomføre møtene.   

Møtene er ofte inndelt i tre økter:  

  • Informasjon v/ lærerne  

  • Informasjon (og valg) v/ foreldrekontaktene   

  • Fellestema til diskusjon i foreldregruppa

Når møtene planlegges har trinnet mulighet til å velge ulike tema fra skolens temaplan for foreldremøter eller velge eget tema som er aktuelt for trinnet. Noen ganger vil også FAU ha forslag til fellestema for alle trinn.   

  På Teie skole forventer vi at alle elever er representert med en foresatt på foreldremøter, og at forfall meldes til kontaktlærer. 

Det skrives referat som legges ut på IST. 

I samarbeid med foreldrekontakter serverer vi kaffe/ te, ta med kopp! 

 Vel møtt alle sammen!   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forskrift til Opplæringsloven  

§ 1-1. Formålet med opplæringa 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

§ 13-3d.Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for samarbeid med foreldre, høvesvis i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. Organiseringa av foreldresamarbeidet skal ta omsyn til lokale tilhøve. Departementet gir nærmare forskrifter. 

§ 20-3.Foreldresamarbeid i grunnskolen 

Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. 

Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra.