Helt grønn skolevei 2021 DM A4_Færder (PDF, 2 MB)

Det er ikke sikkert alle klassene kommer til å være med på selve konkurransen, men vi oppfordrer likevel alle til å komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. 

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVA? Helt grønn skolevei! er en kampanje for at barna på barneskolene i Færder i størst mulig grad skal komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Barna skal oppmuntres og premieres for å oppnå dette.

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVORFOR? Dersom barna går eller sykler til skolen istedenfor å bli kjørt, kan det bli færre biler på skoleveien. Barna får i tillegg mosjon og frisk luft, og forurensende utslipp fra bilene reduseres.

HELT GRØNN SKOLEVEI!  HVEM? Sandefjord kommune sammen med Tønsberg og Færder kommuner planlegger og står for gjennomføring av kampanjen i samarbeid med barneskolene. Kampanjen er et gratis tilbud til barneskolene, som selv velger hvor mange og hvilke skoletrinn som skal delta. Kampanjeperioden i år er fra 19. april til 28. mai 2021.

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVORDAN? Hver dag barna går, sykler eller tar bussen til skolen registreres dette på et skjema i klassen eller enheten. Ved slutten av hver uke oppsummeres antall registrerte miljøvennlige skoleveiturer. I løpet av kampanjen trekkes det ukesvinnere. Vinnerne som får høyest andel grønne dager får fine premier. Mer informasjon kommer nærmere kampanjen.

Fra mandag 19. april er vi endelig tilbake på gult lys i skole og SFO, og det vil oppleves godt for oss alle!

I går ble det sendt ut et informasjonsskriv fra Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune. Vi oppfordrer alle foresatte til å lese dette!

Fra mandag 19. april vil SFO igjen ha har normale åpningstider.

Fra mandag 19. april vil skoledagen avsluttes til ordinær tid hver dag og vi har ikke kortere skoledager mandag, torsdag og fredag.

Vi ønsker alle god helg- nyt det flotte vårværet! 

Trafikklys

Fra mandag 19. april vil barnehager og skoler i Færder igjen møte barn og unge med gult smittevernnivå.

Smittenivået i barnehager og skoler går stadig ned. Kommunen forventer fortsatt smittetilfeller, men håper det vil bli med spredte enkelttilfeller, ikke større utbrudd.

 

Leksehjelp

Fellesverket i Tønsberg tilbyr nå digital leksehjelp hver torsdag fra 16-18. Denne foregår på Teams. Vi har et bredt spekter av fagkompetanse blant våre leksehjelpere (sivilingeniører, ph.d. studenter og pensjonerte lærere).

Informasjon om leksehjelpen blir lagt ut på Facebook-siden (https://www.facebook.com/Husetpahjornet) til Fellesverket og Instagram (huset_pa_hjornet). Linken til Teams legges ut når leksehjelperne er logget på.

 

Før påske vurderte skolen at det var nødvendig å igangsette tiltak for å sikre gode smittevernstiltak og forsvarlig drift, det var spesielt utfordrende å skaffe tilstrekkelig bemanning.

Situasjonen er fortsatt utfordrende for oss, og skolen viderefører igangsatte tiltak i uke 15, da med noen få justeringer:

 • Skoledagen avsluttes kl 12.50 hver dag for 1.-7. trinn
 • Redusert åpningstid i SFO til kl 08.00-15.30. Foresatte som har behov for SFO-tilbud utover redusert åpningstid tar kontakt med avdelingsleder Marit G (mobil 90914183)
 • 5.-7. trinn har to uteskoledager/skoledager og tre skoledager hjemme
 • På 5.-7. trinn sikrer skolen oppfølging av spesialt sårbare elever og elever som har behov for et skoletilbud
 • Vi har delt kohortene på 6. og 7. trinn i mindre grupper i uke 15

Det er svært viktig at barn med symptomer ikke sendes til skolen, vi ber dere om å være ekstra påpasselige nå! Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider.

Videreføringen av tiltakene er drøftet med FAU-leder Caspar. 

Hilsen rektor Bente Marthinsen 

 Vi takker hjemmene og FAU v/Caspar for all samarbeid, positivitet og forståelse rundt de siste ukenes endringer. Vi takker alle elevene som alltid viser forståelse og glede. Vi takker de ansatte som står på og sørger for å holde skolen i gang. Det har vært en fin uke, med mange forskjellige elevaktiviteter.

God påske alle sammen! 

 

 Hei, alle foresatte

Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst, har i dag sendt ut informasjonsbrev til alle foresatte i barnehage og skole. Brevet ligger på kommunen- og skolens hjemmeside. Vi oppfordrer alle til å lese dette!

I brevet blir blant annet skolens utfordringer med å skaffe tilstrekkelig bemanning til forsvarlig drift omtalt. Lindhøy skole er nå i en situasjon hvor dette er veldig utfordrende. Skolen har løpende vurdert situasjonen rundt bemanning og opprettholdelse av smittevern siden overgangen til rødt lys i uke 9. FAU ved leder Caspar har deltatt i vurderingene, i tillegg til skolens ansatte og tillitsvalgte. Skoleledelsen sentralt har i hele perioden gitt oss god støtte og veiledning.

Lindhøy har valgt å videreføre klasser på trinn som kohorter, ikke redusere kohortstørrelse. Skolene har lokalt handlingsrom, blant annet ifht skolens forutsetninger (jmf Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn).

Vi ser nå at det er nødvendig å styrke tiltakene en periode, uke 12 og 14, for å:

 • Sikre tilstrekkelig bemanning på 1.-4. trinn for å gjennomføre en skoledag med tett oppfølging både faglig og sosialt. Vi skal og vil prioritere at de yngste elevene får opprettholdt sitt skoletilbud på skolen
 • Sikre at kohortene ikke blandes, slik at både eventuell ventekarantene/ karantene unngås for et helt trinn
 • Sikre oppfølging av spesielt sårbare elever

 

 1. Tiltak på 5.-7. trinn i uke 12 og 14
 • I uke 12: Hjemmeskole fire dager og en uteskoledag (kl 09.00-13.00)
 • I uke 14: Hjemmeskole tre dager og en uteskoledag (kl 09.00-13.00)
 • Hjemmeskole gjennomføres av kontaktlærerne på trinnet. Andre voksne på trinnet blir overført til et annet fast trinn (på 1.-4. trinn) slik at vi får til reell styrking av voksentetthet og smittevern
 • Vi vil ha et skoletilbud til elever på 5.-7. trinn som har behov for det. Disse elevene vil få oppfølging av kjente voksne. Kontaktlærerne avtaler skoletilbudet direkte med foresatte
 • I løpet av fredag ettermiddag vil hvert trinn sende ut informasjon om uka som kommer

 

 1. Tiltak på SFO i uke 12 og 14
 • Åpningstiden reduseres til kl 08.00-15.30
 • Foresatte som har behov for SFO-tilbud utover redusert åpningstid tar kontakt med avdelingsleder Marit G (mobil 90914183)

 

(Vi har pr i dag åtte kohorter i SFO, dette er svært ressurskrevende. Samtidig ser vi at antall barn som kommer i SFO er redusert, og mange kommer senere om morgenen og går tidligere hjem. Dette tror vi har en sammenheng med barnehagens reduserte åpningstid).

 1. Tiltak for elever på 1.-4. trinn
 • Skoledagen avsluttes kl 12.50 mandag til fredag

Vi vil igjen takke dere foresatte for god dialog og samarbeidet, både ifht trinnet og oss i ledelsen.

Vi vil igjen takke de ansatte i skole og SFO for den fantastiske innsatsen de gjør hver dag for å ivareta elevene våre.

Hold ut- det blir bra igjen!

Lindhøy, 18. mars 2021

Hilsen fra Caspar FAU-leder og Bente M. rektor

 Hei. Skolen har utfordringer med bemanning under rødt trafikklys. Vi har drøftet tiltak med skoleledelsen i kommunen og FAU. Fra tirsdag 16. mars og frem til påskeferien avsluttes skolen kl 12.50 hver dag for alle trinn. Vi får da komprimert lærertimer og frigjort noe tid til vikarer. SFO holder åpent fra kl 12.50 mandager og fredager. Ordningen kan videreføres etter påskeferien dersom rødt lys videreføres. Vi vil informerer om dette senere. 

Vh FAU-leder Caspar og rektor Bente M.

 Det er innført rødt nivå i Færder og Tønsberg kommune ifbm økende smittetall i våre kommuner. Det ble lagt ut informasjon på skolenes hjemmesider fra virksomhetsdirektør for oppvekst Hilde Schjerven etter formannskapsmøtet i går kveld (4. mars).

Ved rødt nivå innføres strengere tiltak på en rekke områder, også for skole.

Skolens ledelse og FAU- leder Caspar har hatt tett kontakt etter at vi ble informert om innføringen av rødt nivå. Vi samarbeider om informasjonen ut til foresatte.

Vi ønsker å presisere følgende:

 • Det viktigste vi kan gjøre på skolen er å holde avstand, vaske hender og ivareta elevene på en best mulig måte ved å skape forutsigbarhet, trygghet og normalitet
 • Fra mandag 8. mars vil alle trinn være organisert i to adskilte kohorter. Dette betyr at kohortene igjen vil ha adskilte rom inne, de vil gå ut/inn til ulike tider, ha egne toaletter, vasker osv. Vi viderefører de fleste av rutinene og systemene vi innførte våren 2020. En endring fra våren 2020 er at trinnene kan ha begge kohorter inne til samme tid, men i adskilte rom.
 • Uteskole og uteundervisning styrkes. Det er derfor fint om foresatte passer ekstra godt på at eleven har kledd seg for uteaktivitet hver dag
 • De voksne vil i størst mulig grad fordele seg på kohorter og følge «sin» kohort gjennom skoledagen, de vil kunne gå på tvers av de to kohortene på trinnet, men i minst mulig grad på tvers av årstrinn
 • Elevene møter direkte på oppmøtested om morgenen og har faste adskilte uteområder
 • Klassene på trinn kan samarbeide ute og ha felles uteområde, men elevene skal ikke organiseres i aktiviteter på tvers av kohorter på trinn
 • Trinnene har mulighet til å bruke ulike spesialrom for undervisning. Dusjene i hallen vil være stengt i perioden
 • Renholdsplan er gjennomgått og justert etter rødt nivå og våre lokale behov

SFO:

 • Følg med på informasjon til foresatte med barn i SFO
 • SFO følger smitteveileder for SFO

 

Annet:

 • Vi oppfordrer foresatte til å ikke komme inn i skolegården, SFO og adm/skolebygget. Dersom foresatte likevel må dette (for eksempel møter, avtaler mv) skal de benytte munnbind
 • Elevene på 5.-7. trinn avslutter skoledagen kl 12.50 torsdager i uke 10 (og i ukene som kommer ved en eventuell videreføring)
 • Reduser bruk av skolebuss der det er mulig: Vi oppfordrer de eldste elevene til å gå/sykle til skolen. Vi oppfordrer foresatte til de yngste elevene å følge sine barn til/fra skolen. Elevene som har lang skolevei, kan ev kjøres/hentes dersom foresatte har mulighet til det
 • I uke 10-12 vil elever på 4.-7. trinn ha en avtalt hjemmeskoledag. Dette er en dag som tidligere er avtalt med FAU ifbm ledelsens kvalitetssamtaler med trinn. Det ble lagt ut info om dette på skolens fb sider og hjemmeside 15. januar. Elevene vil kunne ha normal skoledag dersom dette passer best for foresatte og eleven! Følg med på informasjon fra trinn.

 

 

Avslutningsvis retter vi en stor takk til våre flotte lærere og assistenter som nok en gang endrer og tilrettelegger til det beste for våre elever. Tusen takk!

 

Ta vare på hverandre!

 

Hilsen

FAU-leder Caspar Rieber-Mohn og rektor Bente Marthinsen

Vi oppfordrer alle som reiser med skolebussen til å bli kjørt, sykle eller gå de neste ukene -hvis det er mulig. For å unngå mange biler på parkeringsplassen, kan en mulighet være å slippe av elever på en sikker stopp ved en gang- og sykkelsti langs skoleveien. 

Infobrev fra skolen og FAU legges ut fredag.