Elevenes læring og utvikling

På Lindhøy skole planlegger vi for undervisningsperioder på seks uker, ofte med et tema.

Med utgangspunkt i fagfornyelsen vektlegges dybdelæring hvor elevene skal utvikle ulike kompetanser og forståelse av sammenhenger i fag, og på tvers av fag.

Å kunne lese, skrive, regne, ha muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter danner grunnmuren for all læring. (Dette kalles de fem grunnleggende ferdigheter).

Halvårsvurderingen

Er en del av den løpende underveisvurderingen skal gi eleven mulighet til å bedre forstå hvor de er i sin læring. Vi stiller spørsmål som:

· Hva mestrer de nå?

· Hva forventes at de mestrer om et halvt år

· Er de på rett vei?

· Hva må eventuelt endres/gjøres for at eleven skal kunne nå målet?

(fra vurderingsforskriften). Halvårsvurderingen foregår i hovedsak som en samtale mellom elev og lærer

På Lindhøy sees foreldresamtalen i sammenheng med halvårsvurderingen

· Foreldresamtalen skal være en planlagt og strukturert samtale om elevens daglige arbeid og kompetanse i fagene to ganger pr år

· Elevene deltar på ulike måter i planlegging og gjennomføring av foreldresamtalen

Hovedpunkter i foreldresamtalen:

· Fokus på det eleven mestrer og det eleven bør øve på

· Sosiale ferdigheter og trivsel

· Grunnleggende ferdigheter og basisfagene

· Orden og oppførsel

Elevskjema/ forberedelsesskjema

Trinnene bruker ulike elevskjema i forberedelsen av foreldresamtalen. Elevskjemaet sendes hjem/gjøres kjent for foreldre i forkant av foreldresamtalen

Gjennomføring av samtalen

· Samtalen varer i inntil 30 minutter

· Elevene deltar i hele eller deler av samtalen (1. trinn har høstsamtalen uten eleven)

 

Lindhøy, 24. Mars 2023

Hilsen

Bente Marthinsen, rektor

Bli med! Aktiv, trygg og grønn skolevei.
Kampanje for miljøvennlig skolevei ved Færders barneskoler.
Kampanjeperiode: 17. april - 26. mai.

 

Se plakaten her! (PDF, 2 MB)

På Lindhøy gjennomfører vi to foreldremøter på alle trinn hvert skoleår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Lærerne på det enkelte trinn har ansvar for å planlegge og gjennomføre foreldremøtene i samarbeid med foreldrekontaktene. Foreldrekontaktene kan på vegne av foreldregruppa på trinnet foreslå tema og innhold til møtene.

Vi ønsker at alle foreldre deltar på alle møter i skolens regi, og at foreldre som er forhindret gir beskjed til kontaktlærer om dette.

Skolen vil i samarbeid med FAU lage en helt ny plan for foreldremøter fra neste skoleår. Det blir spennende, og vi håper på stort engasjement fra dere foresatte i denne prosessen! Vi ønsker å «fornye» oss, slik at møtene treffer både foresattes- og skolens behov. Opplæringsloven forskrift om foreldresamarbeid i grunnskolen § 20-3 her

Velkommen til foreldremøte!

Bli med på turneringen. Test nye spill. Vi lover hyggelig stemning for alle spillentusiaster.

Invitasjon fra Tønsberg og Færder bibliotek (PDF, 36 kB)

 

 

 

Friskliv ung er et tilbud i skolehelsetjenesten, og er for barn og ungdom, samt deres foresatte, som ønsker hjelp til å endre på noe i hverdagen. Alle kan henvise eller ta kontakt. Det er mange årsaker til at barn og ungdom begynner hos oss. Noen vil begynne å trene eller være mer i bevegelse. Noen ønsker å være en del av et sosialt fellesskap. Noen ønsker å lære mer om mat og drikke. Noen sover dårlig. Noen ønsker vektoppfølging. Noen har fysiske eller psykiske plager.

Deltakerne kan velge blant de ulike tilbudene vi har, i samarbeid med sin kontaktperson i Friskliv ung.

Friskliv ung-flyer til nedlastning (PDF, 2 MB)

Nå er vi inne i den siste skoleuka i 2022, og snart er det juleferie.

Vi har hatt et høsthalvår hvor elevenes læringsmiljø, trivsel og læring har hatt hovedfokus, vi kjenner virkelig på at det er godt med normal skolehverdag!

På Lindhøy planlegges opplæringen i 6-ukersperioder, ofte med et hovedtema. I oppstarten av skoleåret hadde vi også i år fellestema «God start» på alle trinn og SFO. Med utgangspunkt i materiell fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger fokuserer vi på å bli kjent og trygge innad på trinnet, bygge gode klassemiljøer, ha en tydelig relasjonssterk klasseledelse, sette felles standarder med regler og rutiner, øve på elevrollen og sørge for at alle elever opplever mestring og læring. Vi erfarer at en god start på skoleåret danner en viktig grunnmur for resten av skoleåret, og at det etter lange og korte ferier er behov for å starte litt «på nytt». Les mer her

I høst ble Lindhøy en Vi ønsker at foresatte som har spørsmål og innspill om læring og lekser tar dette opp med kontaktlærer, det er viktig at dere deler deres erfaringer med oss.

Vi kunne nevnt mye av det spennende som har skjedd i høst, men nøyer oss med å hente frem et par ting:

5. trinnet vært på , 6. trinnet har brukt Megin-båtene på Hvasser og elevene på 3. og 4. trinn har vært på svømming. Vi er en kystkommune, og det er flott at elevene får dissse mulighet til å både ferdes på, i og ved vannet.

I oktober hadde vi aldersblanda aktivitetsdag med mange nye aktiviteter- det var en suksess.

Det har vært en aktiv høst for Ellen Amalie og Filippa, våre nye ledere i elevrådet. Elevrådskonferanse for Færderskolene, konferanse på Havna for oppvekstsektorene «Sammen for innenfor skap» med fokus på rasisme, hatprat og krenkelser. SU-møte og FN- dag mm. Vårhalvåret 2023 har elevrådet et ønske om å sette fokus på skolens «grønne profil», og spesielt gjenbruk og søppelhåndtering. Så må vi neven at skolen har vært så heldig å fire brukte digitale tavler fra Vestskogen skole, disse skal monteres opp for 1.-2. trinn, det er supert med gjenbruk!

I morgen er det siste skoledag og vi har felles tradisjonell juleavslutning for 1.-7. trinn. Alle elevene slutter kl 12.50. SFO har normal åpningstid både torsdag 22.12 og fredag 23.12, og starter opp igjen 2. januar. Første skoledag etter juleferien er tirsdag 3. januar. 

Julehilsen fra alle oss på Lindhøy skole og SFO til alle dere

Torsdag 22.12 er årets siste skoledag. Før skolen avsluttes kl 12.50, samler vi alle til en kort og hyggelig fellessamling i StoreAmfi. Det betyr at 6. og 7.tr får en time tidligere juleferie. Alle busser går som normalt. 

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

  

Elevundersøkelsen på Lindhøy skole vil bli gjennomført i løpet av november. Elevene på  5. - 7.trinn deltar.