Da har vi lagt bak oss oppstart av skoleåret og vi er allerede godt ut i høstsemesteret!

Vi har blitt kjent med de nye 1. trinnselevene våre. Det er så fint å se hvordan de finner sin plass og tilhørighet, spesielt sammen med medelevene og de voksne på trinnet. Våre førsteklassinger har blitt godt kjent med sine faddere på 5. trinn, de har blant annet hatt flere koselige sangstunder sammen! I dag har førsteklasse sunget for hele skolen på fellessamling- imponerende!

Høstaktivitetsdagen ble gjennomført denne uken, det ble en suksess! Noen gamle og noen nye aktiviteter, fint vær og elever i farta! Dagen var organisert med aktiviteter rundt om på hele skolens område, og faddere og fadderbarn var sammen hele dagen. Det var bål i skolehagen og lekeområdet i vest. En ekstra takk til alle de voksne som gjorde en super innsats for alle elevene denne dagen!

Vi har ny sosial aktivitetsplan for skolen i år. Den omhandler temaer og aktiviteter som vi har valgt å ta inn i det forebyggende og holdningsdannende arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Aktivitetsdagen denne uken, fellessamling før høstferien, FN-dagen 24. oktober og forberedelse til Trivselsundersøkelse og Elevundersøkelsen er noe av det som står i planen for perioden.

Vi har utsatt Åpen dag til våren 2023. Vi så behovet for å gjennomgå hvordan vi på en bedre måte kan ivareta gratisprinsippet ved fellesarrangementer. Vi skal ha en grundig prosess på skolen. Både ansatte, elever og FAU blir koplet på. Så gleder vi oss til «ny» Åpen dag!

Vi må takke FAU nok en gang! FAU har igjen de bidratt med kr 10.00 til TL- utstyr. De har også skaffet oss nye refleksvester til 1. trinn og signalisert at de ønsker å støtte skolen økonomisk ved anskaffelse av flere lekeapparater, og kanskje får vi til en dugnad senere i høst! I går fikk skolen levert en ny 5-mannshuske som blir montert opp på plenen i sør. Det blir supert!

Ved skolestart ble det valgt nye trivselsledere (TL). De har vært på heldagskurs på Labakken sammen med de andre trivselslederne i Færder. Nå er de godt i gang med nye aktiviteter i storefri.

Har dere sett den flotte kjøkkenhagen vår? Før sommeren ble det sådd både solsikker, poteter, gresskar, gulerøtter mm. Det er flott at elevene våre i både skole- og SFO-tid kan være aktive med å så og høste, og ikke minst få smake gode grønnsaker! På høstfesten i SFO serverte de grønnsaksuppe fra kjøkkenhagen- den var veldig smakfull!

Vi ønsker alle velkommen til foreldresamtaler i uke 43-44. Trinnene sender ut egen informasjon om dette. Se også eget skriv om foreldresamtalen og halvårsvurdering, som er delt på hjemmesiden og fb.

Vi ønsker alle en god høstferieuke! 

Hilsen oss på Lindhøy

 Fram til nyttår vil det pågå gravearbeider ved Tjøme kirke.

I den forbindelse vil gang og sykkelveien på platået foran Tjøme kirkes hovedinngang bli stengt i perioder.

Dette blir tydelig merket med forskriftsmessig skilting og inngjerding.

Elever som benytter denne gang og sykkelveien som sin skolevei må likevel være spesielt oppmerksomme, og følge de henvisningene som gis.

Det er også viktig å merke seg at det vil foregå trafikk med tunge kjøretøy under hele perioden.

Vis forsiktighet og ta nødvendig hensyn til dette.

 På Lindhøy skole gjennomfører vi to foreldremøter hvert skoleår, et høst- og et vårmøte. 

Møtene gjennomføres som fysiske møter på skolen.  

Lærerne på det enkelte trinn har ansvar for å innkalle til foreldremøtene, gjennomføre møtene og for å planlegge møtene i samarbeid med foreldrekontaktene på trinnet.  

Møtene er ofte inndelt i tre økter: 

  • Informasjon v/ lærerne 

  • Informasjon (og valg) v/ foreldrekontaktene  

  • Fellestema til diskusjon i foreldregruppa 

Når møtene planlegges har man mulighet til å velge tema fra skolens foreldremøteplan, fra rutinen «Fra eldst til yngst» (foreldreskole i Færder kommune) eller å selv velge et eget tema som er aktuelt for trinnet. Noen ganger vil også FAU ha forslag til fellestema for alle trinn.  

På Lindhøy skole forventer vi at alle elever er representert med en foresatt på foreldremøter, og at foresatte som ikke kan delta gir beskjed til kontaktlærer om dette.  

Vel møtt alle sammen!  

Vennlig hilsen  

Bente Marthinsen 

  • rektor 

Forskrift til Opplæringsloven  

§ 20-3.Foreldresamarbeid i grunnskolen 

Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for 

Dessverre har ikke alle barn i Norge de ferieopplevelsene som de har behov for. Grunnene til dette kan være mange og er ofte sammensatt.
Noen familier strever med svært krevende utfordringer i hverdagen, mens andre klarer seg ganske godt, men har likevel ikke det lille ekstra som skal til for å ta med barna på ferie.  Ferie for alle retter seg mot disse familiene.

Søknadsfrist for høstoppholdet er mandag 5. september.

For mer informasjon og påmelding, kan dere ta kontakt med skolens helsesykepleier, Anne-Grethe Tangevold  

Mail: anne-grethe.tangevold@faerder.kommune.no

For mer informasjon, se nettsidene til Røde kors

 Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonene fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. 

Prøvene gjennomføres på høsten. Prøvene i lesing tar inntil 90 minutter og prøven i engelsk tar 60 minutter. Alle prøvene gjøres på PC. Hovedregelen er at alle elevene skal delta, men det det er mulighet for fritak for enkeltelever. 

Enkelte elever kan ha behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med gjennomføringen. Nytt i år et at Elever med dysleksi eller betydelige lesevansker skal få tilbud om å bruke lesestøtte når de skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk og lesing. Dette har skolen ansvar for. Tilretteleggingen kan ikke gjøres på en slik måte at det går ut over det som prøven er ment å måle. 

Tidspunkt for 5.trinn i høst er: 

Lesing: tir 20.sept 

Regning: tor 22. sept 

Engelsk: tir 27.. sept 

Oppsamling (senest 29.09): tor 29. sept 

Elevene kommer til å trene noe på oppgavetypene i forkant av prøvene.  

Skolen får resultater på individ-, gruppe- og skolenivå. Informasjonen går også til nasjonale myndigheter. 

Lindhøy skole bruker resultatene til kvalitetsutvikling og oppfølging av elevenes læring. På individnivå bruker vi prøvene som en av flere kilder til å få oversikt over enkeltelevers ferdigheter og kompetanse. Læreren får delvis resultater ganske snart etter at alle har avviklet prøven, men endelige resultater, justert etter nasjonalt nivå, vil foreligge først etter høstferien.  

Har du spørsmål kan du ta kontakt med skolen eller lese mer om nasjonale prøver på: https://www.udir.no/nasjonaleprover 

Vennlig hilsen  

Rektor Bente Marthinsen  

Fra denne uka kommer alle trinn til å legge læringsplaner og annen trinninformasjon ut på IST Home. Det vil være en overgangsperiode nå i starten, noen trinn legger også ut der de har gjort det tidligere. Vi ber foresatte ta direkte kontakt med kontaktlærer hvis informasjon ikke kommer frem. 

Nå i starten er det viktig at foresatte kun bruker IST til fraværsmeldinger i skole. Andre viktige beskjeder må gå gjennom avtalte kommunikasjonsformer med kontaktlærer. DVS, chat-funksjonen for skole kan ikke benyttes pr i dag. 

Foresatte med elever på SFO må også sjekke at de de får meldinger via IST

For å lese mer om IST Home, fraværsmelding og hvordan laste ned App, kan du se her

 

Leksehjelpen på Fredtun starter opp igjen mandag 22. august kl 14:00. Tilbudet går ut til alle i 4. – 10. klasse. Varm mat og hjemmelaget saft. Velkommen!

Arr. Færder kirkelige fellesråd 

Vi ønsker alle velkommen til et helt nytt skoleår, og spesielt til nye elever og våre 30 førsteklassinger!

Ferie er jo for de fleste å gjøre andre ting enn det man gjør i hverdagen- vi håper alle har samlet gode ferieminner!

I år har vi 248 elever og 40 ansatte på Lindhøy.

Hver dag planlegger og arbeider våre pedagoger og andre ansatte for at alle elevene våre skal få mulighet til å utvikle seg og lære i en trygg og aktiv skoledag.

Skoleåret vårt er inndelt i fem perioder, hvor elvene arbeider med ulike tema, kunnskaper og ferdigheter. Elevene møter mange ulike læringsaktiviteter, ulike metoder og strategier. Vi bruker varierte læringsarenaer- både skolebygget, skolegården og lokalmiljøet er våre «klasserom».

I år innfører vi ny sosial aktivitetsplan. Planen omhandler fellesaktiviteter vi ønsker å gjennomføre for å styrke læringsmiljø. Det blir fint med mer faglig og sosialt fellesskap på tvers av trinn.

Færder er en øy-kommune, og det er spesielt flott at det satses på både svømmeopplæring og på båt- og sjøkunnskap (Med vind i seilene og Megin-båter).

Skolen og FAU har et tett samarbeid. Caspar Rieber Mohn er leder i FAU.

Så oppfordrer vi alle til å ta kontakt med lærere på trinnet eller ledelsen hvis dere har spørsmål om deres barns skoledag eller om annet som angår skolen/ SFO. Vi ønsker et tett samarbeid med dere for å finne gode løsninger på små og store spørsmål.

Skolestart onsdag 17. august

  •  Skoledagen for elever på 2.-7. trinn: kl 08.20-12.50 .

Alle møter ved sine baserom/ faste oppmøtested, og går sammen til fellessamlingen på utescenen- det blir fint å se dere igjen!

  • Skoledagen for elever 1. trinn: kl 09.30-12.00. Oppmøte ved utescenen i skolegård sør- vi gleder oss til å treffe dere alle!

Leksehjelp

Skolen tilbyr leksehjelp til elever på 3.-7. trinn med oppstart mandag 29. august.

Elever på 3.-4. trinn: Tirsdager kl 13.00-14.00

Elever på 5.-7. trinn: Mandager kl 14.00-15.00 og tirsdag kl 13.00-14.00

Foresatte melder sitt barn på leksehjelp ved å sende en skole-sms til kontaktlærer om dette innen onsdag 24. august.

Se egen informasjon om leksehjelp som legges ut på hjemmesiden mandag 22. august.

app IST Home

Dette skoleåret blir det mulig med chat og innlegg via en foresatt-app som heter IST Home. Chat skal ta over for SkoleSMS på sikt, og innleggene tar over for nyheter og planer som nå blir lagt ut på hjemmesidene.

IST Home kan ikke levere chat mellom foresatte og lærere for skole fra skolestart av, derfor må vi beholde praksis med SkoleSMS fram til det er klart til bruk. Mer info kommer senere. 

(For SFO er IST Home etablert og igangsatt).

Helsesykepleier:

Anne Grete har ferie ut august.

Vi gleder oss til onsdagen- velkommen!

Hilsen alle ansatte og ledelsen ved Lindhøy skole