Elevene har fått med seg samtykkeskjema for utdeling av JOD-tabletter som ranselpost i dag. Vi ber alle foresatte returnere skjemaet innen torsdag 10. mars. Se også informasjon på kommunes hjemmeside.

Prosedyre for utdeling av jodtabletter (PDF, 202 kB)

Utdeling av jodtabletter_samtykkeskjema (PDF, 105 kB)

Barn kan bli urolige og ha mange spørsmål om den pågående krigen i Ukraina. Ansatte i barnehager og skoler i Færder gjør det de kan for trygge og forklare det som skjer.

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning er tilbud hos Familiens hus i Færder kommune som skal fremme trivsel og samarbeid i familier med barn i alder 0-12 år.

Mer informasjon om Foreldreveiledningstilbudet finner du her

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Færder kommunes foreldreveiledningstilbud skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene på en bedre måte.

 

Nå blir dagene lysere og lettere, det kjenner vi nok alle! Elevene kaster jakka og «fristes» til å tro det er vår på øya! Vi har lagt den tunge koronatiden bak oss.

Etter vinterferien vil mye være tilbake til «normalen», og vi har planlagt for dette:

- Skoledagene har normal lengde fra uke 9

- Felles uteområder (mulig noen justeringer etter at elevrådet har sagt sitt i uke 10)

- TL- aktiviteter starter i uke 10 (nye trivselsledere er klare etter kurs i uke 7!)

- Leksehjelp for 3.-7. trinn fra uke 10

- Fellessamlinger og skolekor starter opp igjen

- Aldersblanda aktivitetsdager og fadderdager (planlagt i uke 9 og 10)

- Fysiske foreldremøter (mellom vinterferien og påskeferien)

- Og helt sikker mye annet

Vi har fått noen spørsmål om ordningen vi har hatt med forkortet skoledag for 1.-7. trinn fra nyttår til vinterferien. En kort oppsummering av informasjonen vi har gitt ut om dette:

· Vi har hatt tett og god dialog med FAU og kommunens skoleledelse om tiltaket

· Vår begrunnelse for redusert åpningstid omhandler bemanningsutfordringer. Vi har som de fleste andre skoler har utfordringer med å skaffe vikarer.

· Normalt går lærere ut av undervisning for å ha «nedsatt tid» til ulike oppgaver som for eksempel å være kontaktlærer. Vi fikk til en ordning hvor lærerne ikke gikk ut av undervisning i løpet av elevenes skoledag. Lærerne var sammen med elevene gjennom hele skoledagen, og tok sin «nedsatte tid» etter at elevene hadde gått hjem (forkortet skoledag). Gjennom denne ordningen har vi klart å dekke opp for mye fravær knyttet til enkeltdager/deler av dager og vi har i stor grad klart å redusere behovet for omorganiseringer og alternative skoledager for elevene. Ingen trinn har hatt hjemmeskole etter nyttår, eller store endringer i planlagt skoledag.

· Lærere har også benyttet redusert åpningstid til å holde kontakt med elever som ikke har vært på skolen.

· Fra uke 5 har vi gitt leksehjelp til 4.-7. trinn en dag i uka i den reduserte skoletiden.

· Foresatte har også mulighet til å ha sine barn i SFO i den tiden skoledagen er redusert.

Vi ønsker alle en fin vinterferieuke!

Alle bildene er fra 6. og 7.tr      

Mandag 28. februar starter vi opp igjen med normal leksehjelp for 3.tr - 7.tr. Det er ny påmelding, som vil gjelde ut dette skoleåret. Slik melder dere på:

 1. Meld på direkte til kontaktlærer - husk å si ifra hvis eleven kan gå etter 30 min
 2. 5. - 7. tr. må huske å si ifra om de ønsker en eller to dager

Frist for påmelding: torsdag 17. februar

Det er også mulig å melde seg på til våren hvis det er ønskelig.

Info om leksehjelp

 • Leksehjelp er frivillig – og et godt tilbud til elevene på 3. – 7. trinn. Her kan elevene få en time med arbeidsro og hjelp fra voksne. Det er bare to-tre voksne til stede, så det er viktig at deler av arbeidet også kan være litt selvgående eller i samarbeid med medelever 

 • Elevene må komme seg hjem på egen hånd (for de som ikke er på sfo) 

 • Husk at skolens ordensregler også gjelder på leksehjelp – arbeidsro og ingen mobil 

 • Leksehjelpen er delt i to økter. Elevene har anledning til å forlate leksehjelpen etter første økt (30 min), eller de sitter tiden helt ut. Skolen har ansvaret for elevene mens det er leksehjelp 

 • Det er veldig lurt å ha med en bok man kan lese i, hvis man blir ferdig før tiden 

 • Foresatte kan når som helst melde av eleven, gi beskjed til kontaktlærer 

Dag 

Tid 

Elever 

Sted 

Mandager 

Kl. 14.00-15.00 

5. – 7.  

5.tr.basen 

Tirsdager 

Kl. 12.50-13.50 

5. – 7.  

3.tr.basen 

Tirsdager 

Kl. 12.50-13.50 

3. – 4.  

3.tr.basen 

 

Vi oppfordrer alle til å lese kommunens informasjon «Pandemien går inn i en ny fase» som ble lagt ut på skolen hjemmeside og fb onsdag.  

Vi forventer høyt fravær, og viderefører ordningen med forkortet skoledag til kl 12.50 hver dag ut uke 7. Vi gjør dette på grunn av utfordringer med bemanning. Skolen har hatt tett dialog med FAU-leder Caspar om dette. 

Lærerne har gjort om på sin arbeidstid, og de fleste er sammen med eleven gjennom hele skoledagen. Ved å gjøre dette klarer vi å dekke opp for mye fravær knyttet til enkeltdager og timer. Vi klarer i stor grad å opprettholde forutsigbarhet og «normale» skoleuker med periodeplaner for aktiviteter og læring.  

Vi minner om leksehjelp i «redusert tid» i uke 5.-7.:  

 • Mandager kl 13.00-14.00 for 4.-5. trinn  
 • Torsdager kl 13.00-14.00 for 6.-7. trinn

Ps. Elever på 5.-7. trinn bør sjekke ut tilbudet for vinterferien fra Færder fritid!   

God helg alle sammen!  

Målet for lørdag 5.mars er at idrettsglede og mestringsopplevelser vil stå i fokus uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse deltakeren har!

Vi ønsker å gi flere barn, unge og unge voksne med et tilretteleggingsbehov, et innblikk i hvilke tilbud som finnes i Færder og Tønsberg. Vi ønsker også å vise fram hvilket utstyr som kan gi flere en mulighet for å drive med mer fysisk aktivitet i hverdagen.

Foreldre/foresatte må gjerne delta på denne dagen.

brev info

PANDEMIEN GÅR INN I EN NY FASE

I ukene som kommer er det grunn til å anta at mange får Covid-19 både i samfunnet generelt og i barnehager og skoler spesielt.

Smittespredningen skal fortsatt holdes under en form for kontroll og bremses. For å begrense sykdomsbyrden og for å unngå at barnehager og skoler må stenge av bemanningshensyn, er det nødvendig med noen tiltak.

 

Det er fint å være tilbake på gr ønt nivå, selv om smitten stiger og det er økende fravær! Grønt nivå gir oss mulighet til planlegge aktiviteter på tvers av trinn. Vi ønsker å få til en vinteraktivitetsdag før vinterferien. Frem til vinterferien fortsetter vi med faste uteområder og oppmøtesteder, men elevene vil likevel være litt mer aldersblandet der lærerne planlegger for det. Nye trivselsledere i Færderskolene blir kurset før vinterferien. Oppstart med nye aktiviteter blir fra uke 10.

KORONAFRAVÆR

Fredag 21.01 hadde vi 23 elever borte pga Korona. 7 av disse var smittet av Covid-19. Mandag hadde vi 54 elever borte, av disse var bare 5 smittet av Covid-19. Fraværet har sunket litt utover i løpet av uka. Denne og neste uke benytter elevene selvtest mandag og torsdag (alle elevene har fått med seg 5 tester hjem). 

LEKSEHJELP 4. - 7. TRINN

Fra neste uke og frem til vinterferien blir det leksehjelp for elever på 4. - 7. trinn. Leksehjelp legges i to av timene skolen har redusert åpningstid.

 • 4. tr. og 5.tr. - mandager kl 13 - 14
 • 6. tr og 7.tr. - torsdager kl 13 -14

Send sms til kontaktlærer for påmelding.

NB! Ny påmelding til ordinær leksehjelp kommer i uke 7. 

God helg, det er meldt sol både lørdag og søndag!