Visjon og verdier

Borgheim ungdomsskole har 465 elever og 66 ansatte. Elevene fordeler seg på 6. klasser på 8. trinn, 7 klasser på 9. trinn, 5 klasser på 10. trinn, en velkomstklasse og Borgheim Pluss (en forsterket avdeling).

Lesekroken - Klikk for stort bilde 

De ansatte er 58 pedagoger, 7 fagarbeidere og 1 miljøveileder. Ledelsen består av rektor, 3 inspektører, rådgiver og sosiallærer. Lærerne jobber i team, som består av 2 eller 3 klasser på samme trinn. Hvert team har en teamleder.

Skolens visjon En inkluderende skole med aktive og forskende elever i et trygt læringsmiljø er styrende for vårt arbeid med drift og utvikling:

Vi har ulike tilbud for å kunne imøtekomme elever med ulike behov:

  • En innføringsklasse for språklige minoritetselever som nylig har ankommet Norge
  • En forsterket avdeling for elever som har behov for spesiell tilrettelegging deler av skolehverdagen
  • Et gruppetilbud for elever som vegrer seg for å være i klasserommet eller på skolen
  • Vi er Hørselsskole for kommunens elever som delvis eller helt mangler hørsel
  • Siden 2015 er vi sertifisert dysleksivennlig skole

Vårt mål er å inkludere alle elever på en best mulig måte

I utviklingsarbeidet vårt har vi søkelys på fagfornyelsen, med nye læreplaner, dybdelæring, flerfaglighet og tverrfaglighet som spesielle fokusområder. Undervisningen skal være praktisk, variert og relevant og vi ønsker at elevene skal være aktive og forskende i læringsarbeidet sitt. For å lykkes med dette må elevene oppleve at læringsmiljøet er trygt. Derfor jobber vi aktivt med klasseledelse og relasjonsbygging. Vi har en Elevtjeneste, som er behjelpelige med elevenes små og store spørsmål og behov. Vi har også et Ressursteam, som består av sosiallærer, miljøveileder, inspektør, helsesøster, PPT og Barnevernet. De møtes regelmessig og bistår lærere der de har utfordringer med, eller spørsmål vedr. psykososiale forhold i klassen eller hos enkeltelever. Det er viktig å sikre at alle elever har et trygt og godt læringsmiljø.

Aksept, åpenhet og respekt skal kjennetegne arbeidet vårt. Slik skal vi bidra til å utvikle robuste ungdommer, som mestrer sine liv, fullføre videregående opplæring/utdanning og deltar i arbeidslivet.

Fargeblyanter

Velkomstklassen er Borgheim skoles innføringsklasse for språklige minoritetselever som nylig har ankommet Norge.

 

Borgheim pluss

Borgheim Pluss er en naturlig del bygget på Borgheim ungdomsskole, men med egen inngang på baksiden av bygget og tilpassede undervisningsarealer for elever som trenger det deler av skolehverdagen.