Utviklingsprosjekt – Kaldnes vest

Kaldnes vest er et stort næringsområde på ca. 180 daa, nord på Nøtterøy, som ligger på grensen mellom Færder kommune og Tønsberg kommune. Området er direkte tilknyttet Tønsberg sentrum. Rundt ¾‐deler av området ligger i Færder kommune og resten i Tønsberg kommune.

Kart over Kaldnes vest. - Klikk for stort bilde

Strategi- og prinsipplanen er på høring

Nå er strategi- og prinsipplanen på høring/innspillsrunde, og du kan se hele dokumentet her (PDF, 15 MB)

Vi ønsker dine meninger

Vi ønsker dine innspill innen 26. mai 2024.

Her kan du sende inn dine innspill

Innbyggermøte

Det ble arrangert innbyggermøte med befaring 29. april 2024. Presentasjonen fra møtet kan du se her (PDF, 3 MB).

Strategi- og prinsipplan for Kaldnes vest

De siste årene har Færder og Tønsberg kommune sammen med private grunneiere og fylkeskommunen jobbet fram et forslag til en strategi- og prinsipplan for Kaldnes vest. Den er nå ute til en innspillsrunde, våren 2024, med forslag om vedtak i kommunestyrene til sommeren. 

Tabell med visjon og mål for utviklingen på Kaldnes vest. - Klikk for stort bilde

Strategi- og prinsipplanen har en visjon om å skape et attraktivt og fremtidsrettet sted å jobbe, besøke, bo og leve, på en klima- og miljøvennlig måte. Bærekraftig omstilling må være felles for alle temaene dersom vi skal lykkes. Planen er ikke juridisk bindende, men gir grunnlaget for et felles planprogram etter plan- og bygningsloven.

Kort om de ulike temaene i strategi- og prinsipplanen

Kaldnes vest-området er et av de siste større sentrumsnære arealene for byutvikling i Vestfold. Det gir mange muligheter, men setter også store krav til kvalitet, varighet og bærekraft i planene og prosjektene.

Å transformere og fortette et industriområde i nærheten av sentrum vil redusere presset på ubebygde områder og matjord. Dette inkluderer en høy utnyttelse av arealene som samtidig tar vare på naturen, med fokus på grønn mobilitet, deleløsninger og blanding av ulike typer arealbruk (som handel, bolig, tjenester og næring). Dette vil resultere i et lavt klimaavtrykk og bærekraftig utvikling.

Arbeidsgruppa som har jobbet med strategi- og prinsipplanen bestilte tidlig en næringsanalyse for Kaldnes vest. Rapporten viser at industrien som fantes tidligere, nå er vanskelig å finne plass til i dagens samfunn; det er konkurranse med andre havner, det kreves mye strøm, det er for lite omland og ingen store aktører som ønsker å satse på å re-industrialisere området. Mulighetene ligger i helse- og tjenestefunksjoner, lokalsenterfunksjoner, kunnskapssentre, opplevelse/reiseliv og delingsøkonomi m.m. Du kan lese næringsanalysen for Kaldnes vest her (PDF, 2 MB).

Boligbehovet i Færder og Tønsberg er stort hva gjelder mindre enheter, leiligheter og sosiale boformer. Både andelen alenebeboere og eneboliger er høy, i tillegg øker levealderen og antall eldre i kommunen, samt at behovet for omsorgstjenester øker. Noen av strategiene er å utvikle varierte boligstørrelser og ulike former for bofellesskap og deleløsninger/fellesfunksjoner som er med på å hindre utenforskap og ensomhet, samtidig som det bidrar til sirkulærøkonomi.

Mobilitet handler om hvordan vi forflytter oss i hverdagen. Der hvor flere funksjoner er samlet, er reisebehovet lavere enn dersom de ligger spredt og separert. Områder der både arbeid, bolig og rekreasjon med mer er nært hverandre er også områder som blir mye besøkt og har flere daglige reiser. Gatene, veiene, promenadene, stiene osv. må utformes for effektiv varelevering, gange og sykkel, og for en redusert bruk av privatbilen.

Å ta vare på stedets historie, øke blågrønne strukturer og sikre møteplasser er også viktige grep i strategi- og prinsipplanen. Det skal være allmenn tilgang til sjøfront og kyststi.

Det blir viktig å sikre arealer til sosial infrastruktur slik som skoler, barnehager, idretts- og lekearealer gjennom god arealplanlegging. Den sosiale infrastrukturen kan bidra til god funksjonsblanding og høy grad av grønn mobilitet (gange, sykkel, kollektiv, deleløsninger), gi synergier til bofelleskap, hager og grøntområder.

Når det gjelder funksjoner så har strategi- og prinsipplanen lagt til grunn denne fordelingen:

Tabell med funksjoner på Kaldnes Vest. - Klikk for stort bilde

Handel kan betjene det lokale behovet på Kaldnes vest, men ikke konkurrere med Teie og Tønsberg sentrum. Det er også viktig å sikre egne næringsarealer i tillegg til arealer for kombinerte formål.

Områdemodning og trinnvis utvikling

«Samarbeid for å nå målene» er et av FNs bærekraftsmål, og handler om at vi må tenke annerledes og sammen for å omstille oss til et mer bærekraftig samfunn. Med tid vil planer være utdaterte og framstå som gammeldagse, og det er derfor viktig at et så stort område som Kaldnes vest gis anledning til å modne gjennom testing.

Midlertidige prosjekter og tiltak vil gi rom for å se på nye muligheter for bruk og involvere flere brukergrupper.

Hva skjer nå?

Strategi- og prinsipplanen er nå på innspillsrunde, og vi ønsker dine innspill innen 26.05.2024. Innspillene dine blir kommentert i saksutredning som går til kommunestyrene i Tønsberg (4. september) og Færder (11. september).

I august vil kommunen starte arbeidet med et felles planprogram, som følger av plan- og bygningsloven.

Prosjektbeskrivelse Kaldnes vest