Barnehagebasert kompetanseutvikling i Færder

Regional ordning for barnehager i Færder kommune ble iverksatt 01.01.2019. Ordningen skal bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling gjennom barnehagebaserte kompetansetiltak.

Den enkelte barnehage skal selv sette opp en plan for sin kompetanseheving som er i tråd med de føringer som er lagt i strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage» og Færder kommunes kompetanseplan. 

På bakgrunn av kompetansekartleggingen av alle barnehageansatte i kommunen har Færder valgt å vektlegge området "Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning".

Barnehager er virksomheter som er i konstant utvikling og endring. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles lokalt, i samarbeid med relevante kompetansemiljøer, barnehagemyndigheten, og gjerne med andre og på tvers av kommuner. Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, styrer og eier og skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå. (Kompetansestrategi for fremtidens barnehage, s.23)