Roller og ansvar i kompetanseutviklingen

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse. 

Barnehageeier 

 • sørger for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse
 • står fritt til å delta i regional ordning og nettverk med andre barnehager/kommuner 
 • kartlegger kompetansebehovet i egen virksomheten og lager kompetanseplan
 • utvikler lokale tiltak i egen virksomhet
 • sikrer samarbeid med relevante kompetansemiljøer og barnehagemyndigheten

Barnehagens ledelse

 • ledelsen utvikler barnehagens praksis i tråd med ny forskningsbasert kunnskap
 • styrer leder og følger opp barnehagens endrings og utviklingsprosesser for kompetanseutvikling
 • styrer motiverer, inspirerer og legger til rette for kompetanseutvikling 
 • barnehagelærer veileder ute på avdeling
 • barnehagelærer leder refleksjons- og utviklingsarbeid i barnehagen i samarbeid med styrer

Barnehagemyndigheten

 • påser at barna får et pedagogisk og trygt barnehagetilbud i tråd med barnehageloven 
 • utvikler kompetanseplaner for alle ansattgrupper 
 • oppfordre barnehager til å melde behov for kompetanseutvikling i regi av regional ordning
 • veileder barnehager i arbeidet med utfylling av meldeskjemaet
 • prioriterer og tildeler kompetansemidler for å ivareta kompetansebehov
 • deltar i regionale kompetansenettverk