Lærling i Færder kommune

Vi har et økende behov for kvalifisert arbeidskraft, og ser på lærlingordningen som en viktig rekruteringskanal for nye medarbeidere.

Færder kommune tar inn lærlinger i flere forskjellige fag, men hovedtyngden ligger på helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Færder kommune tar også inn enkelte lærlinger innen:

  • Anleggsgartnerfaget 
  • Bygg drift faget       
  • Ernæringskokkfaget                        
  • Vei og anleggsfaget 
  • Logistikkfaget                                   
  • Service- og administrasjonsfaget  
  • IKT-utvikling                          
  • IKT-drift                      

Opptak og antall lærlinger kan variere noe fra år til år, i takt med endt læretid for lærlingene som allerede er inne i et læreløp.

Hva innebærer det å jobbe som lærling?

Det å jobbe som lærling gir en trygg start på arbeidslivet og vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte og det er hovedfokus på praksis. Du får lønn under læretiden, og som lærling har du krav på opplæring, veiledning og underveis vurdering av våre ledere med faglig pedagogisk bakgrunn, dyktig instruktører og veiledere. De fleste lærlingene, har en læretid på 2 år. Du må ha bestått eksamen fra VG1 og VG2. Etter endt opplæring skal du avlegge fagprøve.


Hvis du får læreplass i Færder kommune vil det bli opprettet en skriftlig arbeidsavtale og lærekontrakt.
Arbeidsavtalen med kommunen regulerer rollen din som arbeidstaker, arbeidstid og lønn. Som lærling får du årslønn som fagarbeider uten ansiennitet fordelt på to år. I Færder vil du få utbetalt 50% andel av årslønna til en fagarbeider med fagbrev i hele opplæringsperioden.

Krav til søker

Generelt kan man si at det å søke læreplass likner det å søke jobb. Det er konkurranse om plassene. Spesielt i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeider faget er konkurransen stor, da vi opplever mange søkere. For å kvalifisere til å søke læreplass i Færder kommune bør du ha bestått alle fagene i VG1 og VG2. Det er en fordel om du har hatt lite dokumentert fravær og at du har en god referanse fra tidligere praksis. Personlig egnet het har også mye å si.


Søkere med skolerett bosatt i Færder kommune prioriteres. Når vi skal velge hvem vi tar inn som lærling er det viktig med bestått fag, god motivasjon og gode referanser fra faget yrkesfaglig fordypning.
Elever som tilhører andre kommuner, kan søke læreplass og vil få tilbud hvis det er ledig kapasitet.
Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju i perioden mars-april.

Slik søker du læreplass

Hovedopptaket i Færder kommune er 1. mars. Alle søknader om læreplass må sendes via www.vigo.no og www.okos.no innen 1.mars. Søknader skal ikke sendes med e-post til Færder kommune.